VĂN NGHỆ SĨ CẦN THƯỜNG XUYÊN TỰ HỌC TỰ RÈN LUYỆN ĐỂ CÓ ĐẦY ĐỦ NĂNG LỰC TƯ DUY SÁNG TÁC TỐT

Thứ ba - 05/12/2017 10:40
… Có thể nói rằng trải qua mấy ngàn năm lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, phẩm chất đạo đức lối sống của con người Việt Nam đã được hun đúc tạo thành một bộ phận của Văn hóa Việt Nam, nó đã được chắt lọc, kết tinh hòa cùng với dòng chảy của lịch sử và văn hóa dân tộc tạo nên cốt cách tâm hồn người Việt, góp phần tạo nên sức mạnh Việt Nam.
Ảnh: V. Dương
Ảnh: V. Dương

     Truyền thống tốt đẹp đó được tiếp nối, giữ gìn lưu truyền qua bao thế hệ và càng được phát huy mạnh mẽ trong thời đại Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Và không ai khác văn nghệ sỹ chính là những người góp phần to lớn vào việc khơi mạch nguồn, gạn đục khơi trong  cho truyền thống tốt đẹp đó...

Ngày nay, đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, cơ hội và thách thức đan xen. Sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, các quy tắc của chuẩn mực đạo đức lối sống dần biến đổi. Tuy nhiên điều này không đồng nghĩa với các giá trị đạo đức cũ hoàn toàn mất đi, thay vào đó là các giá trị đạo đức mới. Mà các giá trị đạo đức người Việt vẫn phải là sự kết nối sâu sắc truyền thống với hiện tại. Trong quá trình phát triển của lịch sử, các chuẩn mực đạo đức lối sống được hình thành và tạo nên thang giá trị phản ánh các mối quan hệ giữa cá nhân với cá nhân, giữa cá nhân với xã hội. Xây dựng đạo đức lối sống  và nhân cách mỗi người không chỉ làm cho con người nhận thức đúng các chuẩn mực đạo đức, các giá trị đạo đức lối sống mà còn thông qua đó để hình thành niềm tin và tình cảm đạo đức, trên cơ sở đó giúp con người nhận thấy giá trị và ý nghĩa cuộc sống. Nghị quyết TƯ 9 Khóa XI Đảng ta đã đặt ra một yêu cầu quan trọng đối với Văn học Nghệ thuật là “Hoàn thiện các giá trị chuẩn mực giá trị Văn hóa và con người Việt Nam, tạo môi trường và điều kiện để phát triển về nhân cách, đạo đức trí tuệ, năng lực sáng tạo, thể chất, tâm hồn, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, ý thức tuân thủ pháp luật, đề cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, lương tâm, trách nhiệm, của mỗi người với bản thân mình, với gia đình, cộng đồng, xã hội và đất nước”. Đây thật sự là sứ mệnh, là trọng trách cao cả của văn nghệ sỹ với tư cách là người chiến sỹ tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa.

     Với hơn 10 năm xây dựng và phát triển, Hội Văn học Nghệ thuật Bình Phước đã có nhiều cố gắng, nỗ lực đóng góp vào sự phát triển của tỉnh nhà. Đội ngũ văn nghệ sỹ và hội viên Hội Văn học Nghệ thuật từng bước lớn mạnh cả về lượng và chất; các sáng tác văn học, mỹ thuật, nhiếp ảnh, âm nhạc, kiến trúc, văn nghệ dân gian đã dần từng bước làm dày thêm kho tàng Văn học Nghệ thuật tỉnh nhà. Các tác phẩm của văn nghệ sỹ tỉnh nhà đã được trân trọng ghi nhận bằng các giải thưởng của các Hội chuyên nghành TƯ, giải thưởng Quốc tế, một số chương trình Nghệ thuật trong những năm gần đây đã có nhiều tiến bộ được nhân dân đón nhận và yêu thích. Và tại Tọa đàm hôm nay, các tham luận của hội viên Hội Văn học Nghệ thuật đã và đang là những minh chứng khẳng định điều đó. Song nhìn thẳng vào sự thật mà nói, những kết quả trên vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của thời kì mới, trách nhiệm xã hội của văn nghệ sỹ vẫn chưa được nâng lên, các sáng tác của chúng ta vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ của công chúng, tổ chức Hội vẫn chưa thực sự là “bà đỡ”, chưa thực sự đồng hành với hội viên. Việc tạo điều kiện để văn nghệ sỹ được tăng cường thâm nhập thực tế tạo nguồn cảm hứng sáng tác chưa nhiều và chưa thường xuyên, thiếu những định hướng sáng tác cần thiết cho hội viên. Vì vậy Tọa đàm hôm nay không chỉ là một cuộc sinh hoạt chính trị, một định hướng sáng tác mà còn như một luồng gió mới thổi bùng lên ngọn lửa đam mê nhiệt huyết sáng tác trong mỗi hội viên. Đặc biệt, với chức năng dự báo, giáo dục, thẩm mỹ, chắc chắn Văn học Nghệ thuật sẽ là một kênh quan trọng để góp phần xây dựng nhân cách đạo đức lối sống con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Cũng chính vì vậy, vấn đề đạo đức xã hội đã trở thành nhu cầu, cảm hứng sáng tạo của văn nghệ sỹ. Tuy nhiên, từ cảm hứng, sáng tạo trở thành tác phẩm cụ thể để góp sức xây dựng đạo đức nhân cách con người Việt Nam là một quá trình tư duy, suy xét của cả lý trí và trái tim, ở đây văn nghệ sỹ phải biết làm cho Văn học Nghệ thuật vượt lên trên sự thông thường để nắm bắt được phần cốt lõi của hiện thực cuộc sống giữ cho ngòi bút biết dừng lại trước sự thăng bằng khách quan của lý trí, điều đó mới thể hiện được cái tâm cái tầm cái tài của văn nghệ sỹ và làm được việc đó chính là đã nâng được tầm giá trị tư tưởng nghệ thuật của mỗi tác phẩm. Mặt khác viết về đạo đức và đạo đức xã hội, truyền bá đạo đức góp phần xây dựng đạo đức và gìn giữ nền tảng đạo đức xã hội, trước hết văn nghệ sỹ phải là tấm gương sáng về nhân cách đạo đức lối sống. Bản thân văn nghệ sỹ phải biết tự điều tiết hài hòa trong tư duy của mình về thực trạng xã hội trong tiến trình và quy luật phát triển của nó với khát vọng chân chính của mình và đó chính là biểu hiện cụ thể tài năng , bản lĩnh của người cầm bút. Và chắc chắn để làm tốt được điều đó văn nghệ sỹ phải thường xuyên tự học, tự rèn, tự nghiêm khắc với chính mình để luôn không bị lệch chuẩn, luôn có tâm sáng, lòng trong, có đầy đủ năng lực tư duy, khả năng dự báo và luôn có định hướng đúng. Mỗi văn nghệ sỹ cần phải tự biết gia giảm liều lượng văcxin cho chính mình để tăng cường sức đề kháng trước các vi rút văn hóa độc hại, trái thuần phong mỹ tục truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

     Hơn 40 năm đã qua đi kể từ ngày đất nước thống nhất, Bình Phước đang vươn mình đi lên cùng cả nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã xác định rõ nhiệm vụ phát triển văn hóa là một trong bốn trụ cột phát triển chính trị kinh tế xã hội quốc phòng an ninh. Cuộc vận động Người Bình Phước nói lời hay làm việc tốt cùng với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa sẽ là mạch nguồn, cảm hứng sáng tác rộng lớn và phong phú, thiết thực cho văn nghệ sỹ của chúng ta. Văn nghệ sỹ và hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh nhà đã và đang xây dựng niềm tin về một trang mới của Hội bắt đầu từ ĐH lần thứ Ba nhiệm kỳ 2017 - 2022. Nhưng chúng tôi cũng hiểu rằng khó khăn, thách thức cũng còn rất lớn với tổ chức Hội bởi nhiều vấn đề mà tự thân tổ chức Hội phải nỗ lực, phải có sự bứt phá vươn lên phải tự làm mới mình, phải phát hiện bồi dưỡng đào tạo để có các thế hệ kế tiếp bởi xây dựng nhân cách đạo đức, lối sống cho các thế hệ con người luôn là một quá trình liên tục, những giá trị cao đẹp của nhân cách đạo đức lối sống phải được biểu hiện hợp quy luật, hợp lòng người trong các hình tượng nghệ thuật có sức hấp dẫn, lôi cuốn, cảm hóa sâu sắc mới đáp ứng được khát vọng chân thiện mỹ của mỗi một con người.

     Vì vậy để làm tròn trọng trách của Văn học Nghệ thuật với quá trình xây dựng nhân cách đạo đức lối sống con người Việt Nam, Hội rất mong muốn được Tỉnh ủy mà trực tiếp là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tăng cường sự quan tâm lãnh đạo sâu sắc hơn nữa tạo điều kiện để văn nghệ sỹ học tập, rèn luyện, bám sát thực tiễn cuộc sống, được có mặt ở những mũi nhọn của công cuộc xây dựng, kiến thiết tỉnh nhà để sáng tạo nên nhiều tác phẩm Văn học Nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật có tác dụng sâu sắc xây dựng con người. Bên cạnh đó là sự quan tâm chỉ đạo thiết thực, hiệu quả của UBND tỉnh, sự ủng hộ của các sở, ban nghành đoàn thể giúp văn nghệ sỹ của chúng tôi ngày càng nâng cao năng lực, tư duy sáng tạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao và thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ văn hóa, văn học nghệ thuật của công chúng.

Lê Văn Quang

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

171/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 20/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước đến năm 2030, định hướng đến năm 2045

Lượt xem:103 | lượt tải:25

755/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Đề án xây dựng, truyền thông quảng bá hình ảnh tỉnh Bình Phước năm 2024, 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Lượt xem:119 | lượt tải:22

1716-CV/TU

Công văn về việc chỉ đạo thực hiện việc sử dụng cờ Đảng, cờ Tổ quốc, biểu tượng Búa – Liềm, sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam và thực hiện hát Quốc ca trong nghi lễ chào cờ

Lượt xem:145 | lượt tải:36

236/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027

Lượt xem:385 | lượt tải:53

26/HNV

Công văn 26/HNV của Hội Nhà văn

Lượt xem:1057 | lượt tải:349
mailc
bdaontm
vgpenguinssv 1D7A6F5BECGHZ