Trách nhiệm của đội ngũ văn nghệ sỹ Bình Phước với việc xây dựng đạo đức, nhân cách, lối sống con người Việt Nam

Thứ ba - 05/12/2017 10:23
Ngày 08 tháng 11 năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức buổi tọa đàm Trách nhiệm của đội ngũ văn nghệ sỹ Bình Phước với việc xây dựng đạo đức, nhân cách, lối sống con người Việt Nam.Tọa đàm do Đồng chí Nguyễn Thị Minh Nhâm - TUV, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Lê Văn Quang - Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, đồng chủ trì.Ban Tổ chức Tọa đàm đã nhận được 21 bài tham luận. Có 11 bài tham luận và 04 ý kiến trao đổi thẳng thắn, chân thành, đề xuất thiết thực của các văn nghệ sỹ, cán bộ quản lý nhà nước về văn hóa, báo chí xuất bản, cơ quan báo chí. Tạp chí Văn nghệ xin trân trọng giới thiệu lần lượt nội dụng kết luận; một số tham luận và các ý kiến trao đổi như sau:
Ảnh: PV
Ảnh: PV

1. Về nội dung, khái quát có 8 nhóm như sau:

- Đưa Nghị quyết của Đảng về văn hóa, văn học nghệ thuật vào hoạt động sáng tác của văn nghệ sỹ.

- Khẳng định vai trò của văn học nghệ thuật trong xây dựng đạo đức, nhân cách, lối sống con người Việt Nam.

- Vai trò của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đối với đội ngũ văn nghệ sỹ trong sáng tác xây dựng đạo đức, lối sống, nhân cách con người Việt Nam.

- Vai trò của các cơ quan báo chí đối với việc tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật xây dựng đạo đức, nhân cách, lối sống con người Việt Nam.

- Trách nhiệm của đội ngũ văn nghệ sỹ Bình Phước với việc đăng tải, chia sẻ bình luận thông tin trên mạng xã hội.

- Trách nhiệm sáng tác của đội ngũ văn nghệ sỹ với cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt”; với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Trách nhiệm nêu gương về đạo đức, nhân cách, lối sống của văn nghệ sỹ Bình Phước.

- Trao đổi kinh nghiệm sáng tác.

2. Một số định hướng về giải pháp nâng cao trách nhiệm sáng tác của đội ngũ văn nghệ sỹ

Đề nghị đội ngũ văn nghệ sỹ

- Mỗi văn nghệ sỹ là những người chiến sỹ xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Vì vậy, cần tiếp tục đồng hành, tất cả vì lợi ích phát triển của đất nước, của tỉnh, phát huy lòng yêu nước nồng nàn, gắn bó máu thịt với nhân dân, nêu cao trách nhiệm công dân, vì xã hội, vì con người. Sáng tác để đấu tranh với cái xấu, cái ác, lên án, cảnh báo về biểu hiện thoái hóa đạo đức, lối sống; bảo vệ lẽ phải, cổ vũ khát vọng vươn lên của dân tộc, xây dựng nhân cách, lối sống tốt đẹp của con người Việt Nam: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo.

- Kiên quyết chống sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong Đảng Đoàn Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh và đối với mỗi cán bộ, đảng viên.  

- Thường xuyên rèn luyện, học tập, sáng tạo có nhiều tác phẩm có giá trị về tư tưởng, nghệ thuật, mang tính giáo dục, thẩm mỹ, hướng tới các giá trị chân, thiện, mỹ. Mọi sáng tác đều hướng đến mục tiêu xây dựng đạo đức, nhân cách, lối sống con người Việt Nam tốt đẹp.

- Bám sát dòng mạch chính là chủ nghĩa yêu nước, nhân văn, gắn với dân tộc, vùng đất con người Bình Phước; về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hưởng ứng cuộc vận động “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt”. Tránh sáng tác lệch lạc, lạm dụng khai thác quá mức các mặt tiêu cực của đời sống xã hội, tạo ra vấn đề phức tạp về tư tưởng.

Đề nghị Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh

- Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho đội ngũ văn nghệ sỹ, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về văn học nghệ thuật trong tình hình mới và Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022 của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh.

- Chú ý tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Chấp hành Hội, các chi hội và hội viên. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng mâu thuẫn nội bộ, khiếu kiện phức tạp ảnh hưởng không tốt đến uy tín và hoạt động của Hội. Phối hợp  thực hiện tốt việc đấu tranh chống quan điểm sai trái trong văn học nghệ thuật gắn với việc đấu tranh chống “diễn biến hoà bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hoá; kiên quyết đấu tranh chống xu hướng sáng tác có biểu hiện lệch lạc, sai trái.

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh có cơ chế, chính sách đúng quy định, phù hợp với địa phương tạo thuận lợi cho hoạt động văn học, nghệ thuật phát triển tốt hơn. Trước mắt, thực hiện tốt Quỹ hỗ trợ sáng tác, Quy chế xét tặng giải thưởng văn học nghệ thuật tỉnh đối với tác giả, tác phẩm. Phối hợp, hỗ trợ giúp Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh hoạt động ngày càng hiệu quả, trong đó chú trọng định hướng sáng tác, phát triển hội viên, quản lý nhà nước đối với hoạt động sáng tác, các câu lạc bộ, đội, nhóm hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ và Tạp chí Văn nghệ Bình Phước.

Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là công tác hậu kiểm đối với các xuất bản phẩm về văn học, nghệ thuật cũng như thường xuyên theo dõi  diễn biến tình hình đăng phát thông tin trên mạng xã hội của văn nghệ sỹ để có chấn chỉnh, xử lý kịp thời theo quy định pháp luật. Tạo điều kiện tốt cho việc in ấn, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật.

Đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh

Tiếp tục nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục về văn học, nghệ thuật; Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt; Học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tìm giải pháp tích cực để tiếp tục hỗ trợ quảng bá, giới thiệu tác giả, tác phẩm tiêu biểu trên báo chí, sóng phát thanh, truyền hình.

 Về kiến nghị, đề xuất của đại biểu

- Các ý kiến về cơ cấu tổ chức, hoạt động của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh (như bồi dưỡng nghiệp vụ, tổ chức trại sáng tác, sinh hoạt chính trị tư tưởng, có trang thông tin điện tử…): Đề nghị Hội nghiên cứu có biện pháp, kế hoạch giải quyết các đề xuất của hội viên. Nếu Hội cần sự hỗ trợ về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quảng bá tác phẩm thì báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Các ý kiến đề nghị sử dụng mạng xã hội như một kênh thông tin tuyên truyền chính thức của cơ quan Đảng, Nhà nước để người dân được biết; giáo dục chính trị tư tưởng; chỉ đạo công tác phối hợp giữa các cơ quan báo chí với Hội trong việc quảng bá tác phẩm: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi nhận, sẽ tiếp tục nghiên cứu tham mưu Tỉnh ủy chỉ đạo tốt hoạt động văn học, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh thời gian tới.                   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

171/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 20/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước đến năm 2030, định hướng đến năm 2045

Lượt xem:60 | lượt tải:17

755/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Đề án xây dựng, truyền thông quảng bá hình ảnh tỉnh Bình Phước năm 2024, 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Lượt xem:77 | lượt tải:17

1716-CV/TU

Công văn về việc chỉ đạo thực hiện việc sử dụng cờ Đảng, cờ Tổ quốc, biểu tượng Búa – Liềm, sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam và thực hiện hát Quốc ca trong nghi lễ chào cờ

Lượt xem:103 | lượt tải:30

236/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027

Lượt xem:339 | lượt tải:51

26/HNV

Công văn 26/HNV của Hội Nhà văn

Lượt xem:1020 | lượt tải:347
mailc
bdaontm
vgpenguinssv 1D7A6F5BECGHZ