KẾ HOẠCH 46 CỦA TỈNH ỦY

Thứ hai - 25/02/2019 14:30

TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC                                                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                   *                                                                                           

 Số: 46 - KH/TU                                                          Đồng Xoài, ngày 26  tháng 12 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Phát động và tổ chức cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 - 2020

  

 

Thực hiện Quyết định số 2922-QĐ/BTGTW ngày 17/12/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Ban hành quy chế giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Kế hoạch số 41-KH/TU ngày 01/11/2016 về “Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch phát động và tổ chức cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 -2020 như sau:                                            

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng nhân cách con người, đề cao giá trị chân - thiện - mỹ; đấu tranh, phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; động viên, khen thưởng các văn nghệ sỹ, nhà báo, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh có thành tích xuất sắc trong sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Phát hiện, nêu gương, nhân rộng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong quá trình thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

- Đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là các cơ quan làm công tác văn hóa, văn nghệ, báo chí, đội ngũ văn nghệ sỹ, nhà báo, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

1. Đối tượng tham dự

- Tác giả, tập thể tác giả là những người đang công tác, học tập, lao động ở Bình Phước có tác phẩm, hồ sơ gửi tham dự Giải thưởng đúng kế hoạch, thủ tục và thời gian quy định.

- Tập thể, cá nhân là những người đang công tác, học tập, lao động ở Bình Phước có thành tích xuất sắc trong hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

2. Phạm vi xét tặng giải thưởng và khen thưởng

2.1. Giải thưởng xét tặng các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, sưu tầm văn nghệ dân gian, xuất bản phẩm, công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, gồm:

- Văn học

- Âm nhạc

- Sân khấu

- Mỹ thuật

- Điện ảnh

- Nhiếp ảnh

- Múa

- Kiến trúc

- Văn nghệ dân gian

- Văn học các dân tộc thiểu số

- Báo chí (Báo in, tạp chí in, báo chí điện tử, phát thanh, truyền hình)

2.2. Khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gồm:

- Báo chí (Cơ quan báo chí đăng, phát tác phẩm báo chí).

- Xuất bản (in sách, quảng bá, phát hành sách).

- Phát hành phim và chiếu phim.

- Đơn vị biểu diễn nghệ thuật.

- Ca sỹ, nghệ sỹ thể hiện nhiều và thành công tác phẩm về chủ đề này.

3. Cơ cấu giải thưởng

3.1. Giải thưởng

- Tặng giải A, B, C, khuyến khích và Bằng khen của UBND tỉnh đối với các tác giả, tác phẩm, công trình đạt giải (kèm theo tiền thưởng).

3.2. Số lượng

- Đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật: chọn 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C và 05 giải khuyến khích.

- Đối với tác phẩm báo chí: chọn 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C và 05 giải khuyến khích.

- Đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá:  chọn 01 giải A, 02 giải B, 03 giải C và 04 giải khuyến khích.

3.3. Mức khen thưởng

* Đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật:

- Giải A, mức thưởng bằng 5 lần hệ số lương cơ sở/giải

- Giải B, mức thưởng bằng 4 lần hệ số lương cơ sở/giải

- Giải C, mức thưởng bằng 3 lần hệ số lương cơ sở/giải

- Giải khuyến khích, mức thưởng bằng 2 lần hệ số lương cơ sở/giải

* Đối với tác phẩm báo chí:

- Giải A, mức thưởng bằng 4,5 lần hệ số lương cơ sở/giải

- Giải B, mức thưởng bằng 3,5 lần hệ số lương cơ sở/giải

- Giải C, mức thưởng bằng 2,5 lần hệ số lương cơ sở/giải

- Giải khuyến khích, mức thưởng bằng 1,5 lần hệ số lương cơ sở/giải

* Đối với tác phẩm quảng bá:

- Giải A, mức thưởng bằng 5,5 lần hệ số lương cơ sở/giải

- Giải B, mức thưởng bằng 4,5 lần hệ số lương cơ sở/giải

- Giải C, mức thưởng bằng 3,5 lần hệ số lương cơ sở/giải       

- Giải khuyến khích, mức thưởng bằng 2,5 lần hệ số lương cơ sở/giải

3.4. Kinh phí

- Kinh phí tổ chức sơ kết, tổng kết, trao giải thưởng và khen thưởng đợt 1 (19/5/2018) và đợt 2 (19/5/2020) ở cấp tỉnh: Nguồn ngân sách Đảng thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII). Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lập dự toán trong kinh phí hoạt động của Chỉ thị 05-CT/TW trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét quyết định trong năm 2018 và năm 2020.

- Kinh phí xét chọn các giải thưởng thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Văn học Nghệ thuật, Hội Nhà báo tỉnh: Các đơn vị lập dự toán trong kinh phí hoạt động của đơn vị trong năm 2018 và 2020 thông qua Sở Tài chính phê duyệt.

4. Tiêu chí xét chọn

4.1. Đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí

Các phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cần đạt các yêu cầu sau:

- Đúng chủ đề; có tính phát hiện, tính sáng tạo; đạt chất lượng cao về nội dung và nghệ thuật; góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức về tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hăng hái thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; quảng bá hình ảnh của quê hương Bình Phước.

- Có tác dụng tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, giá trị thiết thực của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; bồi đắp nền tảng tư tưởng, đạo đức, văn hóa trong Đảng và toàn xã hội; phát hiện, cổ vũ, nêu gương, góp phần nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng nhân cách con người Việt Nam trước yêu cầu mới; đấu tranh, phê phán, đẩy lùi cái xấu, cái ác, các quan điểm, hành vi sai trái, tiêu cực; tác động tích cực đối với cộng đồng, xã hội; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, ngành, địa phương, đơn vị.

- Các tác phẩm dự giải thưởng là tác phẩm được sáng tác, sưu tầm đã được in thành sách, báo, CD, VCD, DVD (văn học, nghệ thuật, báo chí, văn nghệ dân gian); được dựng thành phim, sân khấu (tác phẩm điện ảnh, sân khấu); công trình nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật đã được Hội đồng các cấp nghiệm thu; tác phẩm đã được tặng giải thưởng trong nước, quốc tế, có chủ đề phù hợp với tiêu chí và trong thời gian quy định nêu trên; không đưa các chương trình mang tính lễ hội, giao lưu, lễ kỷ niệm, các tác phẩm viết lời cho làn điệu dân ca vùng, miền (chèo, quan họ, cải lương, vọng cổ, bài chòi, ví giặm, đồng dao…) vào xét giải.

4. 2. Đối với hoạt động quảng bá

Tập thể, cá nhân được khen thưởng về thành tích nổi bật trong hoạt động biểu diễn, quảng bá tác phẩm về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt; không tham gia các tổ chức trái với quy định của pháp luật Nhà nước và quy định của Đảng; không phát ngôn, đăng tải, tán phát thông tin, quan điểm sai trái trên báo chí, mạng xã hội, trang thông tin cá nhân; không bị xử lý hình thức kỷ luật từ khiển trách trở lên trong vòng 3 năm tính đến thời điểm xét giải.

4.3. Thời gian sáng tác các tác phẩm dự thi

- Tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí và các hoạt động quảng bá về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tham dự giải thưởng phải được sáng tác, công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc phát hành trong thời gian tham dự giải thưởng.

- Giải thưởng được chia làm 2 đợt như sau:

* Đợt 1, thời gian sáng tác các tác phẩm dự thi từ ngày 01/01/2016 đến ngày 15/12/2017, thời điểm Ban Sơ khảo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Văn học Nghệ thuật, Hội Nhà báo tỉnh nhận hồ sơ đề nghị trao giải thưởng.

* Đợt 2, thời gian sáng tác các tác phẩm dự thi từ ngày 19/5/2018 đến ngày 15/12/2019, thời điểm Ban Sơ khảo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Văn học Nghệ thuật, Hội Nhà báo tỉnh nhận hồ sơ đề nghị trao giải thưởng.

5. Thời gian, địa chỉ nhận tác phẩm, hồ sơ   

5.1. Thời gian nhận tác phẩm, hồ sơ tham dự giải

- Các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, hoạt động quảng bá của các tập thể, cá nhân tham dự giải, đề nghị gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Hội nhà báo tỉnh trong 2 đợt như sau:

* Đợt 1, nhận tác phẩm từ ngày 15/12/2017 đến ngày 10/01/2018.

* Đợt 2, nhận tác phẩm từ ngày  15/12/2019 đến ngày 10/01/2020.

- Thời gian Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhận tác phẩm, hồ sơ đề nghị trao giải thưởng và khen thưởng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh như sau:

* Đợt 1: nhận tác phẩm từ ngày 01/02/2018 đến ngày 15/02/2018.

* Đợt 2: nhận tác phẩm từ ngày 01/02/2020 đến ngày 15/02/2020.

5.2. Địa chỉ nhận tác phẩm, hồ sơ tham dự giải

- Đối với giải thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá, biểu diễn về chủ đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham dự giải.

- Đối với giải thưởng thuộc lĩnh vực Văn học, nghệ thuật về chủ đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gửi về Hội văn học nghệ thuật tỉnh tham dự giải.

- Đối với giải thưởng thuộc lĩnh vực báo chí về chủ đề “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gửi về Hội nhà báo tỉnh tham dự giải thưởng.

6. Quy trình xét chọn

6.1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Thành lập Hội đồng chung khảo từ 5 đến 7 người do Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quyết định để xét chọn theo đúng quy định được ghi ở mục 4, mục 5 phần II của Kế hoạch này; đề nghị Ban Thi đua khen thưởng tỉnh trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trao thưởng và khen thưởng.

- Lựa chọn một số tác phẩm, tập thể, cá nhân tiêu biểu đại diện cho các lĩnh vực văn học, nghệ thuật, quảng bá báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, đề nghị Ban Chỉ đạo giải thưởng Trung ương trao giải thưởng và khen thưởng.

6.2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Văn học Nghệ thuật, Hội Nhà báo tỉnh

- Thành lập Hội đồng sơ khảo của ngành, hội chuyên ngành để chọn giải thưởng như sau:

+ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành lập Hội đồng sơ khảo từ 3 đến 5 người do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định xét đề nghị giải thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động quảng bá, biểu diễn theo đúng tiêu chí quy định được ghi ở mục 4, phần II của Kế hoạch này và gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để Hội đồng chung khảo xét chọn trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét khen thưởng.

+ Hội Văn học Nghệ thuật, Hội Nhà báo tỉnh thành lập Hội đồng sơ khảo cấp cơ sở  hội từ 3 đến 5 người do Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh quyết định để xét chọn tác phẩm theo đúng tiêu chí quy định được ghi ở mục 4, phần II của Kế hoạch này và gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để Hội đồng chung khảo xét chọn trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét khen thưởng.

- Việc xét chọn được tiến hành bằng cách bỏ phiếu kín, theo các tiêu chí đã nêu trên. Tác phẩm, tập thể, cá nhân có từ 2/3 thành viên trở lên đồng ý thì được đề nghị cấp trên xét tiếp.

* Lưu ý:

+ Để đảm bảo chất lượng tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí và ghi nhận xứng đáng đóng góp nổi bật của các tập thể, cá nhân trong hoạt động quảng bá, không nhất thiết các hội, ngành nào cũng phải xét đủ số lượng tác phẩm, tác giả, tập thể, cá nhân như quy định chung nếu chất lượng không đảm bảo yêu cầu đề ra.

+ Quá trình xét chọn tác phẩm nếu có đơn, thư khiếu nại, tố cáo cấp nào thì cấp đó xem xét, kết luận và thông báo cụ thể kết quả xem xét, giải quyết cho người có đơn, thư khiếu nại, tố cáo biết.

7. Hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng

- Tác phẩm dự Giải phải ghi rõ: họ và tên tác giả, đồng tác giả, nhóm tác giả (cả tên khai sinh và bút danh); tên tác phẩm, thể loại; cơ quan (đơn vị); địa chỉ; điện thoại của tác giả, tập thể tác giả khi cần liên lạc; ngày, tháng, năm sáng tác, sưu tầm, công diễn, biểu diễn, công trình kiến trúc đã xây dựng, trưng bày, xuất bản, tái bản, đăng báo, tạp chí hoặc phát sóng…, được đóng trong túi niêm phong.

- Hồ sơ của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng về thành tích quảng bá: ngoài những yêu cầu về thông tin như đối với tác phẩm, phải có báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể về hoạt động quảng bá, số lần, số buổi biểu diễn, trưng bày, triển lãm, giới thiệu…, quy mô, địa điểm, thời gian, được cơ quan, đơn vị, địa phương xác nhận.

- Biên bản của Hội đồng Sơ khảo ghi rõ các ý kiến của các thành viên phân tích, đánh giá các tác phẩm, tác giả tại cuộc họp, kết luận của Chủ tịch Hội đồng, kết quả bỏ phiếu giải thưởng và khen thưởng, chữ ký của từng thành viên, đóng dấu của cơ quan, đơn vị.

* Những tác phẩm, hồ sơ bị coi là phạm quy (bị loại) do vi phạm các điểm sau đây:

- Gửi không đúng quy trình, không đúng thời gian quy định.

- Không đủ thông tin, ghi chép không rõ ràng, mờ, thiếu, lỗi kỹ thuật hoặc không rõ các phần nối tiếp.

- Ban Sơ khảo không gửi lại cơ quan, đơn vị, tác giả, nhóm tác giả những tác phẩm, hồ sơ… phạm quy, gửi không đúng quy trình. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị được phân công theo kế hoạch của Tỉnh ủy tham dự cuộc thi. 

- Tham mưu Tỉnh ủy tổ chức trao giải cuộc thi: đợt 1, ngày 19/5/2018. Đợt 2: ngày 19/5/2020.

- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí và hồ sơ của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng về thành tích quảng bá của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, quyết định trao thưởng và khen thưởng.

2.  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Hướng dẫn, động viên các văn nghệ sỹ, các tập thể, cá nhân tham gia giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Nhận tác phẩm sáng tác hoạt động quảng bá theo đúng thời gian, đúng thẩm quyền.

3. Ban Thi đua khen thưởng tỉnh

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt giải cuộc thi trong 2 đợt theo Kế hoạch này.

- Về kinh phí khen thưởng: sử dụng kinh phí hoạt động của Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự toán trong năm 2018 và 2020. 

4.  Hội Văn học Nghệ thuật, Hội Nhà báo tỉnh

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Hướng dẫn, động viên các văn nghệ sỹ, nhà báo tham gia giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

- Nhận tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí theo đúng thời gian, đúng thẩm quyền.

5. Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, các huyện, thị và Đảng ủy trực thuộc; Báo Bình Phước; Đài PT-TH Bình Phước; Tạp chí Văn nghệ Bình Phước; Tạp chí Khoa học – Thời đại; Hội nhà báo tỉnh; Hội Văn học Nghệ thuật: thường xuyên thông tin tuyên truyền, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhân dân tích cực tham gia cuộc thi.

                                                                                      

 T/M BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                      PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

                                                                                                            (Đã ký)

                                                                                                     Trần Tuệ Hiền

171/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 20/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước đến năm 2030, định hướng đến năm 2045

Lượt xem:103 | lượt tải:25

755/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Đề án xây dựng, truyền thông quảng bá hình ảnh tỉnh Bình Phước năm 2024, 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Lượt xem:119 | lượt tải:22

1716-CV/TU

Công văn về việc chỉ đạo thực hiện việc sử dụng cờ Đảng, cờ Tổ quốc, biểu tượng Búa – Liềm, sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam và thực hiện hát Quốc ca trong nghi lễ chào cờ

Lượt xem:145 | lượt tải:36

236/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027

Lượt xem:385 | lượt tải:53

26/HNV

Công văn 26/HNV của Hội Nhà văn

Lượt xem:1057 | lượt tải:349
mailc
bdaontm
vgpenguinssv 1D7A6F5BECGHZ