KẾ HOẠCH 39/KH-UBND CỦA UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC

Thứ hai - 11/03/2019 08:31

UỶ BAN NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     

   Số: 39 /KH-UBND                  Bình Phước, ngày 21 tháng 02 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 - 23/3/2019); khánh thành khu Di tích Quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy Quân giải phóng
miền Nam Việt Nam (Tà Thiết)
-----------------------------------------

 

 

Căn cứ Thông báo số 2199-TB/TU ngày 20/11/2018 của Thường trực Tỉnh ủy (Phiên họp thứ 30 - ngày 05/11/2018);

Căn cứ Thông báo số 20-TB/BCĐ ngay 03/12/2018 của Ban Chỉ đạo các ngày lễ lớn tỉnh về việc tổ chức các ngày lễ năm 2019;

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 02/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức các ngày lễ năm 2019,

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 - 23/3/2019); khánh thành khu Di tích Quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Tà Thiết), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Khẳng định vị trí, vài trò lịch sử to lớn của quân và dân tỉnh Bình Phước trong lịch sử kháng chiến giải phóng tỉnh nhà; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc; đề cao tinh thần đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X của tỉnh Bình Phước và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước trong thời kỳ mới, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

- Thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị, mối quan hệ gắn bó giữa hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước trên chặng đường xây dựng và phát triển trong thời gian qua. Ghi nhận, tri ân những đóng góp, nỗ lực, hy sinh của các thế hệ cán bộ lãnh đạo, đảng viên, các cán bộ, chiến sĩ đã từng công tác, chiến đấu trên chiến trường Bình Phước trong kháng chiến và trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giữa hai tỉnh Bình Dương và Bình Phước.

- Nhằm tri ân, tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của đội ngũ cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam, đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và nhân dân về tầm quan trọng, giá trị lịch sử của di tích và tham gia tích cực vào việc bảo vệ, tu bổ, tôn tạo, gìn giữ và phát huy giá trị di tích, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch của địa phương.

2. Yêu cầu

Các hoạt động kỷ niệm phải được tiến hành đồng bộ, thống nhất, thiết thực, hiệu quả, tránh tình thức, lãng phí, đảm bảo an toàn và tiết kiệm.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

1. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục

- Chủ trì: UBND tỉnh.

- Đơn vị tham mưu: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Đơn vị phối hợp: Các ban, sở, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Nội dung tuyên truyền:

+ Giáo dục lòng yêu nước, truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam; sự tri ân và biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ ngày nay đối với sự hy sinh, công lao của các anh hùng, liệt sỹ đã ngã xuống vì độc lập dân tộc.

+ Khẳng định vị trí, ý nghĩa lịch sử to lớn của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Bình Phước trong lịch sử kháng chiến giải phóng tỉnh nhà; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cũng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

- Hình thức tuyên truyền:

Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động, chiếu phim… tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, thiết thực chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 - 23/3/2019).

- Thời gian tuyên truyền: Từ ngày 13/3/2019 đến ngày 31/3/2019.

2. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Chủ trì: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí của tỉnh; các cơ quan báo chí ký kết Thỏa thuận hợp tác thông tin với tỉnh và các đơn vị có Trang thông tin điện tử.

- Nội dung: Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng tỉnh Bình Phước; phản ánh và đưa tin kịp thời về các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ở các địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 13/3/2019 đến hết ngày 31/3/2019.

3. Tổ chức các hoạt động dâng hương, Viếng Nghĩa trang liệt sỹ

3.1. Cấp tỉnh:

- Chủ trì: Tỉnh ủy - HĐND – UBND – UBMTTQVN tỉnh.

- Đơn vị tham mưu: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Thời gian, địa điểm: Vào lúc 06 giờ 00 phút, ngày 21/3/2019 (thứ Năm), tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh.

- Thành phần tham dự: Thường trực Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN tỉnh; Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trưởng, phó các Ban xây dựng Đảng tỉnh; Trưởng, phó các sở, ban, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Binh Đoàn 16; Kho K882; Thường trực Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN huyện Đồng Phú; Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN thành phố Đồng Xoài và các phòng, ban chuyên môn trực thuộc Thành ủy, UBND thành phố Đồng Xoài; Thường trực Đảng ủy - HĐND – UBND – UBMTTQVN xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú.

- Đại biểu khối đông: Đề nghị Tỉnh Đoàn chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc huy động 100 cán bộ, đoàn viên, thanh niên và UBND xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú huy động 50 người là cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn  xã dự viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Tỉnh. Các đơn vị có trách nhiệm theo dõi, tổ chức và quản lý đại biểu khối đông của đơn vị mình.

3.2. Cấp huyện:  Tổ chức các hoạt động dâng hương, hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ, Đài tưởng niệm của địa phương mình.

- Thời gian: Vào lúc 06 giờ 00 phút, ngày 21/3/2019 (thứ Năm).

- Thành phần: Do địa phương triệu tập.

4. Lễ khánh thành Di tích Quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Tà Thiết); Họp mặt kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 - 23/3/2019) - (Truyền hình trực tiếp trên kênh BPTV1, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Phước).

- Chủ trì: Tỉnh ủy - HĐND - UBND – UBMTTQVN tỉnh.

- Thời gian, địa điểm:

Ngày 22/3/2019 (thứ Sáu), tại Di tích Quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng Miền Nam Việt Nam (ấp Cần Dực, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước).

4.1. Thành phần đại biểu tham dự: Khoảng 1.500 - 2.000 người (đại biểu, lực lượng khối đông, lực lượng đảm bảo an ninh, y tế, lái xe và phục vụ)

- Khách Trung ương:

+ Lãnh đạo Đảng, lãnh đạo Nhà nước Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

+ Nguyên lãnh đạo Đảng, nguyên lãnh đạo Nhà nước Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

+ Lãnh đạo Bộ Quốc phòng; Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Bộ Tư lệnh Binh đoàn 16. Ban Liên lạc Khu 10 (các đồng chí từng sống, chiến đấu tại Khu 10).

+ Đại diện các cơ quan Trung ương, các lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn tỉnh.

+ Lãnh đạo Cục Công tác phía Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tp. Hồ Chí Minh.

- Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; 07 Tổng Công ty cao su trên địa bàn.

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

+ Lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Long An, Lâm Đồng, Bình Thuận, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Đắk Nông và Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Nguyên Bí thư Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải và nguyên Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân.

+ Các đồng chí nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sông Bé và Bình Dương.

- Trong tỉnh:

+ Thường trực Tỉnh ủy - HĐND - UBND – UBMTTQVN tỉnh.

+ Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước; nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước.

+ Đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh.

+ Các đồng chí nguyên là trưởng, phó các Ban xây dựng Đảng tỉnh; các đồng chí nguyên là trưởng, phó các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

+ Đại diện Thường trực các Huyện (Thị ủy, Thành ủy) - HĐND - UBND – UBMTTQVN cấp huyện.

+ Các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó chủ tịch các huyện, thị của tỉnh qua các thời kỳ.

+ Các Đồn Biên phòng: Lộc Thịnh, Lộc Thành.

+ Đảng ủy - HĐND - UBND – UBMTTQVN xã Lộc Thành và xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh.

+ Đại biểu là các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, đại biểu là các đồng chí Đảng viên 50 năm tuổi Đảng trở lên, đại diện đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào tôn giáo trên địa bàn huyện Lộc Ninh.

+ Đại diện gia đình các tướng lĩnh từng tham gia chiến đấu tại chiến trường B2 (Quân đoàn 4; Sư Bộ binh 5…).

+ Phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh; các cơ quan báo chí ký kết Thỏa thuận hợp tác thông tin với tỉnh và các cơ quan báo chí thường trú tại tỉnh.

+ Các đơn vị tài trợ, thi công, giám sát xây dựng Di tích Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 16, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng Công ty Becamex Bình Dương…); các đơn vị thi công, giám sát công trình; các doanh nghiệp Nhà nước, một số doanh nghiệp tư nhân.

- Đại diện một số doanh nghiệp lớn trên địa bàn.

- Về lực lượng khối đông: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (100 người); Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (100 người); Công an tỉnh (100 người) và Tỉnh Đoàn chỉ đạo Huyện Đoàn Lộc Ninh huy động 50 đoàn viên, thanh niên dự lễ.

4.2. Trang phục dự kỷ niệm

­- Nam: Áo sơ mi, thắt caravat.

- Nữ: Bộ áo dài truyền thống.

- Khối lực lượng vũ trang: Mặc quân phục, đeo huân chương, huy chương (nếu có).

- Khối đoàn viên, thanh niên: Mặc đồng phục đoàn viên.

- Đồng bào dân tộc: Mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình.

- Đồng bào tôn giáo: Mặc trang phục của tôn giáo.

4.3. Nội dung chương trình:

- Từ 07 giờ 30 phút đến 08 giờ 30 phút: Dâng hương tại Di tích Quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam.

- Từ 08 giờ 30 phút đến 09 giờ 00 phút: Đón tiếp đại biểu.

- Từ 09 giờ 00 phút đến 09 giờ 30 phút: Chương trình văn nghệ chào mừng (bắt đầu truyền hình trực tiếp).

- Từ 09 giờ 30 phút đến 09 giờ 33 phút: Chào cờ - Tưởng niệm (Quân nhạc).

- Từ 09 giờ 33 phút đến 09 giờ 40 phút: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Từ 09 giờ 40 phút đến 09 giờ 55 phút: Bí thư Tỉnh ủy đọc diễn văn kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng tỉnh Bình Phước.

- Từ 09 giờ 55 phút đến 10 giờ 10 phút: Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo quá trình thực hiện dự án Di tích Quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy Miền Tà Thiết.

- Từ 10 giờ 10 phút đến 10 giờ 25 phút: Phát biểu và tặng lẵng hoa chúc mừng của nguyên lãnh đạo tỉnh Sông Bé.

- Từ 10 giờ 25 phút đến 10 giờ 40 phút: Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho đại diện gia đình chính sách và hộ đồng bào dân tộc thiểu số tiêu biểu.

- Từ 10 giờ 40 phút đến 10 giờ 50 phút: Tri ân và trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các đơn vị tài trợ xây dựng Di tích Quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy Miền Tà Thiết.

- Từ 10 giờ 50 phút đến 11 giờ 00 phút: Nghi thức cắt băng khánh thành Di thích Quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy Miền Tà Thiết.

- Kết thúc chương trình (văn nghệ chào kết).

4.4. Thời gian và các bước thực hiện

- Tháng 01, 02/2019: Xây dựng dự thảo, lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị có liên quan về kế hoạch và trình UBND tỉnh ban hành.

- Tháng 3/2019:

+ Tổ chức họp triển khai thực hiện.

+ Phát hành thư mời và tổ chức thực hiện các nội dung theo Kế hoạch.

+ Ngày 19/3: Chạy thử chương trình, tổng duyệt.

4.5. Phông trang trí chính sân khấu:
 

 

TỈNH ỦY - HĐND - UBND - UBMTTQVN TỈNH BÌNH PHƯỚC

LỄ KHÁNH THÀNH

DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT CĂN CỨ BỘ CHỈ HUY

QUÂN GIẢI PHÓNG MIỀN NAM VIỆT NAM (TÀ THIẾT)

HỌP MẶT

KỶ NIỆM 44 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG TỈNH BÌNH PHƯỚC

(23/3/1975 - 23/3/2019)

Lộc Ninh, ngày 22 tháng 3 năm 2019

 

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Đề nghị Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh

Hướng dẫn Ban Thường trực UBMTTQVN các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc triển khai công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng các hoạt động.

2. Đề nghị  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Chuẩn bị bài diễn văn của Bí thư Tỉnh ủy.

- Thẩm định các bài phát biểu, kịch bản dẫn chương trình lễ.

- Duyệt nội dung chương trình văn nghệ chào mừng, maket trang trí và các khẩu hiệu tuyên truyền.

- Hướng dẫn, định hướng Ban Tuyên giáo các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh và các cơ quan thuộc khối tuyên truyền về nội dung, khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm.

- Đưa nội dung tuyên truyền về họp mặt kỷ niệm vào bản Thông báo nội bộ và Thông tin phục vụ nhân dân.

3. Đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập danh sách đại biểu tham dự.

- Tham mưu lãnh đạo Tỉnh ủy mời và đón tiếp các đồng chí lãnh đạo Đảng, lãnh đạo Nhà nước Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nguyên lãnh đạo Đảng, nguyên lãnh đạo Nhà nước Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Gửi thư mời và đưa đón các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy tham dự.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đón tiếp đại biểu.

4. Văn phòng HĐND tỉnh

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập danh sách đại biểu tham dự.

- Gửi thư mời và đưa đón các đồng chí nguyên Thường trực HĐND tỉnh và nguyên lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh tham dự.

5. Văn phòng UBND tỉnh

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập danh sách đại biểu tham dự.

- Gửi thư mời và đưa đón các đồng chí nguyên Thường trực UBND tỉnh và nguyên lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh tham dự.

- Tham mưu UBND tỉnh thường xuyên kiểm tra công tác chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm.

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đón tiếp đại biểu.

- Chuẩn bị cơm trưa cho đại biểu tham dự (dự kiến 1.500 - 2.000 người; phối hợp với Sở Y tế đảm bảo tốt an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Chuẩn bị quà tặng cho đại biểu tham dự Lễ khánh thành và họp mặt; chuẩn bị quà cho đại diện gia đình chính sách và hộ đồng bào dân tộc thiểu số tiêu biểu trên địa bàn huyện Lộc Ninh.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

6.1. Hoạt động tuyên truyền, giáo dục:

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, Phòng Văn hóa và Thông tin các  huyện, thị xã, thành phố; Trung tâm Văn hóa - Thể thao các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 - 23/3/2019) với các hình thức như: Cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động bằng bảng, băng rôn, khẩu hiệu, xe loa, các Đội Tuyên truyền lưu động, Đội chiếu phim lưu động…

- Chỉ đạo Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh, Ban Quản lý Di tích Tà Thiết chỉnh trang phòng trưng bày, sưu tầm, bổ sung tư liệu, hiện vật, sách báo và tổ chức trưng bày, triển lãm chuyên đề về 44 năm Ngày Giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 - 23/3/2019); bố trí cán bộ thuyết minh, hướng dẫn, chuẩn bị các điều kiện để đón các đoàn, cá nhân, tổ chức đến tham quan, nghiên cứu, tìm hiểu.

- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức đợt chiếu phim phục vụ nhân dân.

- Chỉ đạo Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh tổ chức các buổi biểu diễn phục vụ nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

6.2 Lễ viếng Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh:

Chuẩn bị âm thanh và điều khiển Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh.

6.3 Lễ dâng hương tại Di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam:

Chuẩn bị những điều kiện cần thiết và lễ vật cho buổi dâng hương vào chiều ngày 21/3/2019 và sáng ngày 22/3/2019.

6.4 Lễ khánh thành Di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Tà Thiết); Họp mặt kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 - 23/3/2019)

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đón tiếp đại biểu tham dự Lễ khánh thành và họp mặt; hướng dẫn đại biểu tham quan di tích Tà Thiết.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan lập danh sách đại biểu tham dự (hoàn thành trước ngày 28/2/2019); in thư mời, phát hành thư mời; xác nhận danh sách đại biểu tham dự.

- Gửi Thư mời đến các cơ quan, đơn vị có liên quan để gửi Thư mời đến các đại biểu tham dự họp mặt và khánh thành.

- Làm bảng tên cho đại biểu.

- Tổ chức trưng bày hình ảnh, tư liệu về Bộ Chỉ huy Miền và Bình Phước.

- Chuẩn bị khu vực tổ chức. Làm công tác tổ chức, chuẩn bị sân khấu, âm thanh, ánh sang, màn hình LED, chương trình nghệ thuật chào mừng (Chỉ đạo Đoàn Ca múa nhạc tổng hợp tỉnh chủ động phối hợp cùng Đoàn Văn công tỉnh Bình Dương và Đoàn Văn công Quân khu 7 xây dựng chương trình nghệ thuật), trang trí trong và ngoài khu vực tổ chức. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác như: Hoa tươi, nước suối, bục phát biểu (nước đóng chai và chè xanh), bàn, ghế, rạp (sự kiện), cổng hơi, pano… Làm công tác lễ tân đón tiếp đại biểu tại khu vực tổ chức.

- Chuẩn bị sân khấu, âm thanh, chương trình văn nghệ, người dẫn chương trình trong lúc phục vụ cơm trưa cho đại biểu.

- Xây dựng kịch bản chương trình, dẫn chương trình.

- Chuẩn bị bài phát biểu cho đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Sông Bé, gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thẩm định trước ngày 07/3/2019, hoàn chỉnh và gửi Văn phòng Tỉnh ủy trước ngày 15/3/2019.

- Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang di tích.

- Đảm bảo nước sinh hoạt và khu vực vệ sinh phục vụ đại biểu tham dự Lễ khánh thành và họp mặt.

- Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để thuê máy phát điện dự phòng phục vụ khi có sự cố nguồn điện xảy ra.

- Tổng hợp dự trù kinh phí của các cơ quan, đơn vị có liên quan gửi Sở Tài chính thẩm định, giải quyết kịp thời kinh phí cấp cho các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức nghi thức khánh thành: Lễ tân, băng khánh thành, pháo sáng, kim tuyến…

- Bố trí xe điện để đưa đón khách tham quan tại Di tích Quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam.

- Phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn nơi đậu xe cho đại biểu.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát toàn bộ công tác chuẩn bị tổ chức Lễ khánh thành và họp mặt, đảm bảo hoàn thành trước 16 giờ 00 phút ngày 21/3/2019.

- Tổ chức việc chạy thử và tổng duyệt chương trình Lễ chậm nhất vào ngày 19/3/2019.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

Định hướng cho các cơ quan báo chí tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, các Trang thông tin điện tử (website), bản tin của các cơ quan nhà nước, đoàn thể, doanh nghiệp về các nội dung liên quan đến tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 - 23/3/2019).

8. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chuẩn bị các điều kiện vật chất phục vụ Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh theo quy định và kẻ vạch, phân ô khu vực hành lễ, hương, hoa… (cấp tỉnh).

9. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Chuẩn bị các điều kiện để phục vụ Lễ khánh thành và họp mặt.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh lập phương án đảm bảo tốt công tác an ninh, trật tự tại khu vực Tà Thiết.

- Huy động 100 cán bộ, chiến sĩ tham dự Lễ khánh thành và họp mặt.

10. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh (cấp tỉnh): Cử Đội tiêu binh phục vụ.

- Rà mìn khu vực tổ chức Lễ khánh thành và họp mặt.

- Mời Đoàn Quân nhạc Quân khu 7 phục vụ tại buổi Lễ khánh thành và họp mặt.

- Huy động 100 cán bộ, chiến sĩ tham dự Lễ khánh thành và họp mặt.

11. Công an tỉnh

- Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh: Phân công lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự trước, trong và sau Lễ viếng tại khu vực hành lễ và trên suốt tuyến đường giao thông đến Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh (cấp tỉnh). Đồng thời, chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo an ninh, trật tự tại các địa điểm dâng hương, viếng Nghĩa trang Liệt sỹ ở các huyện, thị xã, thành phố (cấp huyện).

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng kế hoạch chi tiết để đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực Tà Thiết; chuẩn bị tối thiểu 2 xe cứu hỏa để đảm bảo tốt công tác phòng cháy chữa cháy.

- Huy động 100 cán bộ, chiến sĩ tham dự Lễ khánh thành và họp mặt.

12. Sở Tài chính

Thẩm định, giải quyết kịp thời kinh phí cấp cho các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao.

13. Sở Y tế

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh đảm bảo tuyệt đối về vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau Lễ khánh thành và họp mặt; bố trí xe cứu thương (tối thiểu 2 xe) và y, bác sĩ (tối thiểu 2 tổ) trực và ứng cứu kịp thời tại nơi diễn ra Lễ khánh thành và họp mặt.

14. Sở Nội vụ

Khẩn trương chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có công đóng góp xây dựng Di tích Quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Tà Thiết); Họp mặt kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 - 23/3/2019) và chuẩn bị nội dung chương trình khen thưởng tại Lễ khánh thành và họp mặt.

15. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

Chuẩn bị Báo cáo quá trình thực hiện dự án Di tích Quốc gia đặc biệ Căn cứ Bộ Chỉ huy Quan giải phóng miền Nam Việt Nam (Tà Thiết), gửi về UBND tỉnh trước ngày 07/3/2019.

16. Tỉnh Đoàn

- Chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc huy động 100 cán bộ, đoàn viên thanh niên dự viếng nghĩa trang vào lúc 06 giờ 00 phút, ngày 21/3/2019 (thứ Năm), tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh.

- Chỉ đạo Huyện Đoàn Lộc Ninh huy động 50 cán bộ, đoàn viên, thanh niên dự Lễ khánh thành và họp mặt.

17. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội chợ Hàng Nông sản tỉnh Bình Phước năm 2019 tại thành phố Đồng Xoài.

18. Báo Bình Phước, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Phước

- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 - 23/3/2019). Phản ánh và đưa tin kịp thời về các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm.

- Đài phát thanh và Truyền hình Bình Phước tổ chức truyền hình trực tiếp Lễ khánh thành Di tích Quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Tà Thiết); Họp mặt kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 - 23/3/2019).

- Đưa tin trên Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Bình Phước về việc mời các đồng chí Ban Liên lạc Khu 10 tham dự Lễ khánh thành và họp mặt.

19. Hội Nhà báo tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh

Động viên, khuyến khích hội viên sáng tác các tác phẩm về chủ đề kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 - 23/3/2019).

20. UBND huyện Lộc Ninh

- Lập danh sách các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, đảng viên từ 50 năm tuổi Đảng trở lên, các chức sắc tôn giáo, đại diện gia đình chính sách và hộ đồng bào dân tộc thiểu số tiêu biểu trên địa bàn huyền Lộc Ninh tham dự Lễ khánh thành và họp mặt, gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 05/3/2019.

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin thực hiện công tác tuyên truyền trên các trục đường chính. Phối hợp với các đơn vị có liên quan đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông.

- Chủ trì mời, đưa đón các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, đảng viên từ 50 năm tuổi Đảng trở lên, các chức sắc tôn giáo, đại diện gia đình chính sách và hộ đồng bào dân tộc thiểu số tiêu biểu trên địa bàn huyện Lộc Ninh tham dự họp mặt và khánh thành; đồng thời, phân công cán bộ, công chức của đơn vị hướng dẫn, phục vụ các Mẹ Việt Nam anh hùng; các Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; các cán bộ 50 năm tuổi Đảng trở lên; các chức sắc tôn giáo, đại diện gia đình chính sách và hộ đồng bào dân tộc thiểu số tiêu biểu tham dự Lễ khánh thành và họp mặt.

- Lập gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của Lộc Ninh và Bình Phước. Đồng thời, giới thiệu và chiêu đãi các món ăn: khoai mì, cơm vắt, muối mè… tại buổi Lễ khánh thành và họp mặt.

21. Đề nghị các ban, sở, ngành, hội, đoàn thể tỉnh; Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; Đảng ủy Khối Doanh Nghiệp; UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Chịu trách nhiệm gửi thư mời và đưa đón các đồng chí nguyên lãnh đạo của cơ quan, đơn vị, địa phương tham dự Lễ khánh thành và họp mặt; xác nhận đại biểu của cơ quan, đơn vị, địa phương tham dự Lễ khánh thành và họp mặt, thông báo về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 15/3/2019.

- Tổ chức các hoạt động dâng hương, viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tại Đền tưởng niệm, Nghĩa trang Liệt sỹ ở các huyện, thị xã, thành phố; gửi thư mời và đưa đón các đại biểu là chức sắc tôn giáo trên địa bàn tham dự Lễ khánh thành và họp mặt (đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố).

- Chỉ đạo các phòng, ban chức năng, đơn vị chỉnh trang đô thị, treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu, pano chào mừng.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm với các nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị; tổ chức thăm hỏi, động viên các Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, gia đình có công, gia đình nghèo, neo đơn.

22. Công ty Điện lực Bình Phước

- Đảm bảo nguồn điện ổn định phục vụ họp mặt và khánh thành.

- Hỗ trợ nhân sự phối hợp thực hiện công tác đấu nối và vận hành máy phát điện dự phòng khi có sự cố xảy ra.

23. Trung tâm Kinh doanh VNPT - Bình Phước

Bố trí đường truyền, đầu nối để đảm bảo truyền hình trực tiếp tại Di tích Quốc gia Đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Tà Thiết).

24. UBND xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú

Huy động 50 người là cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã dự viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh.

IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019)!

2. Tinh thần Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 bất diệt!

3. Phát huy tinh thần cách mạng tiến công, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bình Phước ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019!

4. Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Bình Phước quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng!

5. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

6. Đời đời ghi nhớ công ơn của các anh hùng, liệt sỹ!

7. Sống, chiến đấu, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

8. Chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 - 23/3/2019)!

V. KINH PHÍ

Nguồn kinh phí: Do ngân sách đảm bảo thực hiện theo phân cấp ngân sách.

Trên đây là Kế hoạc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975 - 23/3/2019); khánh thành khu Di tích Quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (Tà Thiết). Đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

Nơi nhận:                                                                                CHỦ TỊCH

-TTTU, TT. HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;                                                                     (Đã ký)

- Các TV BCĐ các ngày lễ lớn tỉnh;

- Các cơ quan, đơn vị được phân công;                            Nguyễn Văn Trăm

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- LĐVP; các Phòng: KGVX, KT, TH,

  NC; HC-TC, QT-TV;                                                                   

- Lưu: VT.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

171/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 20/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước đến năm 2030, định hướng đến năm 2045

Lượt xem:15 | lượt tải:4

755/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Đề án xây dựng, truyền thông quảng bá hình ảnh tỉnh Bình Phước năm 2024, 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Lượt xem:24 | lượt tải:8

1716-CV/TU

Công văn về việc chỉ đạo thực hiện việc sử dụng cờ Đảng, cờ Tổ quốc, biểu tượng Búa – Liềm, sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam và thực hiện hát Quốc ca trong nghi lễ chào cờ

Lượt xem:59 | lượt tải:12

236/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027

Lượt xem:291 | lượt tải:41

26/HNV

Công văn 26/HNV của Hội Nhà văn

Lượt xem:985 | lượt tải:340
mailc
bdaontm
vgpenguinssv 1D7A6F5BECGHZ