HƯỚNG DẪN Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019

Thứ sáu - 01/02/2019 09:25

      ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH PHƯỚC      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH                 

                                   *             Bình Phước, ngày   25  tháng 01   năm 2019    

           Số   34      -HD/ĐUK

 

HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn

và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019

-----

 

Căn cứ Hướng dẫn số 36-HD/BTGTU ngày 11/01/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước “về việc tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019”;Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh hướng dẫn tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2019, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đưa tỉnh nhà tiếp tục phát triển bền vững.

3. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, với quy mô, hình thức phù hợp, bảo đảm đúng các quy định hiện hành; lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng Đảng, các sự kiện chính trị của đất nước, của cơ quan, đơn vị và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo được không khí phấn khởi trong xã hội.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM

1. Các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước

1.1. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

 

a.Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2019), đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi gắn với tuyên dương các bí thư chi bộ tiêu biểu năm 2019

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó tập trung nêu bật những chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng ta, những khó khăn, gian khổ, hy sinh cùng những thắng lợi vĩ đại mà Nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng và những bài học kinh nghiệm của Đảng trong 89 năm qua; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; khẳng định niềm tự hào của cán bộ, đảng viên và nhân dân về Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, một lòngmột dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

- Tuyên truyền sâu rộng kết quả sau 3 năm triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trên tất cả các lĩnh vực; những kết quả đạt được trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương qua các nhiệm kỳ đại hội, trong đó cần chú trọng tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị 05 -CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; khẳng định kết quả đạt được và quyết tâm chính trị của Đảng, Nhà nước trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thực hành tiết kiệm.

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, tạo sự thống nhất trong Đảng để triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định mới của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6, 7, 8 (khóa XII); Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Quy định số 132-QĐi/TW ngày 8/3/2018 của Bộ Chính trị về “việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị”; Đề án 999 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18, 19 ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị nhanh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và qua đó phát hiện, đề xuất giải pháp kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

- Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng năm 2019; biểu dương, cổ vũ các cấp ủy, tổ chức đảng, bí thư chi bộ, đảng viên tiêu biểu trong các phong trào thi đua, các mô hình điển hình và những việc làm sáng tạo trong công tác xây dựng Đảng; đồng thời phê bình, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm trên các mặt của công tác xây dựng Đảng ở các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên.

- Tuyên truyền, tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam gắn với việc tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bài bạc, mê tín dị đoan và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết.

- Tuyên truyền không khí phấn khởi và các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân; biểu dương khích lệ các tập thể, cá nhân tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên thương binh, gia đình chính sách, người có công với nước và cán bộ, chiến sỹ, người lao động đang làm nhiệm vụ trong dịp Tết, những người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

- Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, bôi nhọ, xuyên tạc, “diễn biến hoà bình”, chống phá Đảng, Nhà nước, phủ nhận vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam.

b. GiỗTổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)

- Tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa của Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ hội Đền Hùng tại huyện Phú Riềng, về truyền thống dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm của dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các Vua Hùng và các bậc tiền nhân – những người đã có công lao, đóng góp to lớn trong công cuộc đấu tranh giữ gìn, dựng xây và phát triển đất nước.

- Tuyên truyền, giới thiệu về truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng cùng những phong tục, tập quán tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam; cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh.

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước, nhân nghĩa, khoan dung của người Việt Nam; mối quan hệ mật thiết giữa Nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo sinh lực mới của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế.

c. Kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975-23/3/2019) gắn với khánh thành Khu di tích Quốc gia đặc biệt Căn cứ Bộ Chỉ huy Miền (Tà Thiết) vàKỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019)

- Ôn lại chặng đường đấu tranh đầy gian nan, thử thách mà hết sức tự hào, vẻ vang của Đảng bộ quân và dân tỉnh Bình Phước. Giáo dục khơi dậy niềm tự hào về vùng đất lịch sử và ca ngợi những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Bình Phước trong chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao ý chí tự lực, tự cường, sáng tạo, hội nhập và phát triển. Tạo không khí phấn khởi, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hăng say lao động sản xuất hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019.

- Thông qua các hoạt động văn hóa, tuyên truyền, quảng bá thu hút đầu tư; giới thiệu đến Nhân dân, du khách trong nước và quốc tế về một tỉnh Bình Phước có truyền thống lịch sử hào hùng, có tiềm năng phát triển kinh tế, du lịch.

- Khẳng định vai trò, tầm vóc vĩ đại và giá trị to lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ca ngợi truyền thống đấu tranh anh dũng, quật cường, mưu trí, sáng tạo và ý chí quyết tâm bảo vệ độc lập chủ quyền; tôn vinh và tri ân những đóng góp, cống hiến to lớn của các tầng lớp nhân dân và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

- Nêu bật những thành tựu của tỉnh sau 44 năm thống nhất đất nước, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới và 22 năm tái lập tỉnh; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần “quyết thắng” và chủ động nắm bắt thời cơ trong chiến dịch Hồ Chí Minh mùa Xuân 1975 để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới, nhất là những quan điểm và nguyên tắc trong đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của đất nước.

- Đẩy mạnh đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

d. Kỷ niệm 65 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019)

- Tuyên truyền đường lối kháng chiến của Đảng và nhân dân ta; khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với chiến dịch Đông-Xuân (1953-1954) và Chiến thắng Điện Biên Phủ cũng như toàn bộ Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược giành thắng lợi.

- Nêu bật thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ chống thực dân Pháp xâm lược; khẳng định ý nghĩa to lớn và sâu sắc của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc Việt Nam, với quốc tế và thời đại; tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sỹ, các tướng lĩnh, cán bộ, chiến sỹ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ.              

- Tuyên truyền về những thành tựu to lớn của đất nước; khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng và những bài học quý báu của Chiến thắng Điện Biên Phủ.

 e. Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) gắn với tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực và các điển hình tiên tiến học tập và làm theo gương Bác

  - Tuyên truyền về thân thế, cuộc đời, hoạt động cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào Cộng sản và Công nhân quốc tế.

- Tuyên truyền thể hiện lòng biết ơn vô hạn của Nhân dân Việt Nam và những tình cảm yêu mến, kính trọng của Nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong hoạt động của Đảng và trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền kết quả sau 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TWcủa Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, ngành; tuyên truyền phát hiện, biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “Người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt”; đồng thời phê bình nghiêm những cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mang tính hình thức, không hiệu quả.

g. Kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2019) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2019)

- Tuyên truyền khẳng định giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; vấn đề nắm bắt thời cơ, chuẩn bị lực lượng, sẵn sàng chớp thời cơ làm nên thành công của Cách mạng tháng Tám; khẳng định nhân tố quyết định của Cách mạng tháng Tám là đường lối cách mạng giải phóng dân tộc đúng đắn, sáng tạo của Đảng, là khối đại đoàn kết dân tộc dưới ngọn cờ của Mặt trận Việt Minh.

- Khẳng định thành quả to lớn của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đã đạt được trong quá trình tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ và cách mạng xã hội chủ nghĩa trong 74 năm qua, nhất là những thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta trong thế kỷ XX và những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trong hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của đất nước; những bài học kinh nghiệm trong xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức của đất nước; những nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, về quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia…

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hoà bình của dân tộc; đề cao, tinh thần đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do dân tộc, hòa bình và thống nhất đất nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

h. Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Phú Riềng Đỏ (28/10/1929 - 28/10/2019)

- Tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử vẻ vang của Chi bộ Phú Riềng Đỏ. Tập trung nêu bật những chặng đường đấu tranh oanh liệt cũng như những khó khăn, gian khổ, hy sinh cùng những thắng lợi vĩ đại mà quân dân của tỉnh đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh; khẳng định niềm tự hào của cán bộ, đảng viên về Chi bộ Đảng đầu tiên được thành lập ở miền Đông Nam Bộ và của ngành Cao su Việt Nam.

- Giáo dục khơi dậy niềm tự hào về vùng đất lịch sử và ca ngợi những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Bình Phước trong chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nâng cao ý chí tự lực, tự cường, sáng tạo, hội nhập và phát triển. Tạo không khí phấn khởi, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hăng say lao động sản xuất hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019.

1.2. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

- Tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học; gặp mặt, giao lưu với nhân chứng lịch sử, người có công với Đảng, với nước; trao tặng huân, huy chương, bằng khen, Huy hiệu Đảng; tổ chức thăm quan di tích lịch sử, hành hương về nguồn, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”...

- Tổ chức các đợt thi đua chào mừng ngày lễ lớn của đất nước theo chủ đề thi đua trong giai đoạn 2016 - 2020: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; tổ chức các hội nghị, giao lưu, tọa đàm, gặp mặt truyền thống biểu dương những điển hình, nhân tố mới; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet và mạng xã hội, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể.

- Xây dựng phim tài liệu, phóng sự, biên soạn xuất bản sách, tài liệu tuyên truyền về những ngày lễ lớn gắn với tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, các ngành; về những gương điển hình, nhân tố mới; về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Xây dựng cụm thông tin, cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu, màn hình cổ động ở các khu trung tâm, cơ quan, công sở và nơi tập trung đông người.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng.

- Hướng dẫn nhân dân treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ lớn của đất nước. 

2. Các ngày kỷ niệm 100 năm và trên 100 năm ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu đã từ trần

2.1. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

a. Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Cụ Nguyễn Văn Tố (05/6/1889 - 05/6/2019), Trưởng ban Thường trực Quốc hội 

- Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và công lao, đóng góp to lớn của Cụ Nguyễn Văn Tố đối với sự nghiệp cách mạng dân tộc, với Quốc hội Việt Nam; nêu bật những cống hiến, đóng góp đối với các lĩnh vực nghiên cứu lịch sử, văn hóa Việt Nam nói chung và lịch sử văn hóa Hà Nội nói riêng, đặc biệt là đối với việc ký kết Hiệp định 6/3 và Tạm ước 14/9/1946, đối với việc xây dựng Hiến pháp năm 1946 - bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mà nhiều điều đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

- Bày tỏ lòng thành kính tri ân đối với Cụ Nguyễn Văn Tố - một tấm gương hết lòng vì nước, vì dân; giáo dục cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ noi gương Cụ Nguyễn Văn Tố, ra sức học tập, lao động và công tác, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

b. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019), lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng

- Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những đóng góp của đồng chí Hoàng Văn Thụ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam; khẳng định công lao, đóng góp to lớn của đồng chí trong công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị của Đảng, nhất là đối với việc đề xuất sáng lập và làm chủ bút của báo “ Tranh đấu”, báo "Giải phóng", viết bài tham gia chỉ đạo công tác tuyên truyền của báo "Cờ Giải phóng", "Tạp chí Cộng sản",  đối với việc “biến nhà tù đế quốc thành trường học cộng sản” và việc thành lập Mặt trận Việt Minh, xây dựng lực lượng cách mạng, chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám giành chính quyền về tay nhân dân năm 1945.

- Bày tỏ lòng thành kính tri ân đối với đồng chí Hoàng Văn Thụ - người cộng sản kiên trung, bất khuất, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, luôn đặt lợi ích của Ðảng, của Nhân dân, của dân tộc lên trên hết; qua đó giáo dục cán bộ, đảng viên học tập tấm gương đạo đức cách mạng của đồng chí Hoàng Văn Thụ, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức tự phê bình và phê bình trong Ðảng, tình thân ái, thương yêu đồng chí, đồng đội và nhân dân. 

2.2. Các hình thức tuyên truyền, kỷ niệm

Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, internet và mạng xã hội, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

3. Kỷ niệm các ngày thành lập, ngày giải phóng, ngày truyền thống của các cơ quan, đơn vị.

3.1. Đối với kỷ niệm năm tròn (năm có chữ số cuối là 0)

3.1.1 Nội dung tuyên truyền, giáo dục

a. Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2019) và 30 năm ngày “Biên phòng toàn dân” (03/3/1989 - 03/3/2019)

- Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng nhằm giúp cán bộ, đảng viên và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhận thức sâu sắc về truyền thống vẻ vang của Bộ đội Biên phòng; nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân và các chính sách, pháp luật của Nhà nước về biên giới, lãnh thổ.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm, vai trò của các cấp, các ngành đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, sự ổn định về quốc phòng an ninh, xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

b. Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019)

- Tuyên truyền về lịch sử của tổ chức Công đoàn Việt Nam qua 90 năm xây dựng và phát triển; vị trí, vai trò, những đóng góp của giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa, hội nhập quốc tế.

- Tuyên truyền về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công nhân, công đoàn; những kết quả nổi bật của phong trào công nhân viên chức, người lao động và hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ 2013-2018 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong nhiệm kỳ 2018-2023.

- Tuyên truyền, quảng bá những đổi mới trong tổ chức, hoạt động của các cấp công đoàn; đóng góp của đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; vai trò của công đoàn trong đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

3.1.2. Hình thức tuyên truyền

Các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động chào mừng; tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, internet và mạng xã hội, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

3.2. Đối với kỷ niệm năm lẻ 5 và năm khác

- Không tổ chức lễ kỷ niệm, tùy điều kiện cụ thể để tổ chức các hình thức kỷ niệm khác phù hợp, như: hội thảo, tọa đàm khoa học, gặp mặt truyền thống và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao,…

- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, internet và mạng xã hội, trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

4. Các ngày lễ quốc tế

4.1. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

a. Kỷ niệm 149 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2019)

 - Tuyên truyền cuộc đời sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin - Lãnh tụ vĩ đại của Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga, đối với phong trào Cộng sản và Công nhân quốc tế.

- Tuyên truyền Di sản tư tưởng, lý luận quý báu của V.I.Lênin; khẳng định giá trị và ý nghĩa thời đại của chủ nghĩa Mác - Lênin.

- Sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trong 89 năm qua, đặc biệt là trong hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo.

b. Kỷ niệm 201 năm Ngày sinh C.Mác (5/5/1818 - 5/5/2019)

- Tuyên truyền về cuộc đời, sự nghiệp và công lao, đóng góp vĩ đại của  C.Mác đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và giải phóng con người.

- Khẳng định những giá trị khoa học và cách mạng trong Di sản tư tưởng của C.Mác, đặc biệt là chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư.

- Sự vận dụng và phát triển sáng tạo của chủ nghĩa Mác ở các nước xã hội chủ nghĩa hiện nay, nhấn mạnh những thành tựu đem lại và bài học kinh nghiệm; khẳng định tính đúng đắn và sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay.

c. Kỷ niệm 199 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2019)

 - Cuộc đời và sự nghiệp và những cống hiến, đóng góp của Ph.Ăng-ghen đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học và giai cấp công nhân; giáo dục học tập tấm gương về tình bạn bè, tình đồng chí giữa C.Mác và Ph.Ăngghen.

- Sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới ở Việt Nam.

4.2. Hình thức tuyên truyền, kỷ niệm  

Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, internet và mạng xã hội, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

5. Kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng và các ngày kỷ niệm khác

5.1. Nội dung tuyên truyền

a. Kỷ niệm 40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc (17/02/1979-17/02/2019)

- Nêu bật khát vọng hòa bình của Nhân dân Việt Nam sau nhiều thập kỷ phải đương đầu với các cuộc chiến tranh chống xâm lược. Phản ánh trung thực, khách quan về các sự kiện lịch sử trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, bao gồm cả sự ủng hộ và giúp đỡ của Trung Quốc dành cho sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước của Nhân dân Việt Nam; làm rõ sự thật, tính chính nghĩa và bản chất Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc; khẳng định quyền tự vệ chính đáng của Việt Nam để bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân Việt Nam. Đây là việc làm phù hợp với luật pháp quốc tế; bất cứ quốc gia, dân tộc nào trên thế giới yêu chuộng hòa bình và tôn trọng luật pháp quốc tế đều đồng tình và ủng hộ Cuộc chiến đấu chính nghĩa của Nhân dân Việt Nam.

- Tuyên truyền tinh thần anh dũng, quyết tâm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của quân và dân ta trong những ngày tháng đầy gian khổ, ác liệt trên các mặt trận. Tôn vinh và tri ân sâu sắc công lao, đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sỹ, các cán bộ, chiến sỹ và đồng bào cả nước, nhất là quân và dân các tỉnh biên giới phía Bắc  trong Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

- Tuyên truyền về lòng bao dung của Việt Nam qua các cuộc chiến tranh; khẳng định những nỗ lực của Việt Nam đối với việc giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới. Cổ vũ những sáng kiến và việc làm thiết thực vì sự hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng, bền vững của các quốc gia, dân tộc trên toàn thế giới.

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương đối ngoại nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong quan hệ với Trung Quốc; khẳng định Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn tôn trọng nhận thức của lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam - Trung Quốc “khép lại quá khứ hướng đến tương lai”, không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc ngày càng phát triển. Tôn vinh những sáng kiến, đóng góp thiết thực ở trong và ngoài nước đối với việc giữ gìn và tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Trung Quốc.

- Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc sự thật lịch sử, “diễn biến hòa bình”, vu cáo, lợi dụng sự kiện lịch sử biên giới phía Bắc kích động chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ quan hệ Việt Nam - Trung Quốc.

- Tuyên truyền thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với nước; cổ vũ, động viên tổ chức, cá nhân tích cực tham gia hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, giúp đỡ gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công với đất nước nói chung và trong Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc nói riêng.

- Tuyên truyền, phát huy lòng yêu nước, ý chí kiên cường, quyết tâm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia để xây dựng và phát triển vùng biên giới, hải đảo của Tổ quốc ngày càng giàu đẹp, góp phần thực hiện cho được mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

b. Kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng và ngày kỷ niệm khác

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 – 02/9/2019); 130 năm Ngày sinh Cụ Bùi Bằng Đoàn (19/9/1889 – 19/9/2019), Trưởng ban Thường trực Quốc hội; kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường sơn (19/5/1959 – 19/5/2019); 75 Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1989 – 22/12/2019): sẽ có hướng dẫn, đề cương tuyên truyền kỷ niệm riêng.

5.2. Hình thức tuyên truyền

 - Tuyên truyền miệng: Qua hội nghị thông tin thời sự, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt các đoàn thể chính trị - xã hội.

- Tổ chức các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”.

- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, internet và mạng xã hội, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.

- Qua các hoạt động văn hóa - văn nghệ, sáng tác và quảng bá, biểu diễn các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề: Ngợi ca lòng yêu nước, ý chí kiên cường, quyết tâm bảo vệ biên giới, biển, đảo quê hương của quân và dân ta.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1/ Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối:

- Tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối hướng dẫn cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm những ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng trong năm 2019.

- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện ở chi, đảng bộ; tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

2/ Cấp ủy các chi, đảng bộ:

Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm những ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2019 phù hợp, trọng tâm là tổ chức tuyên truyền kniệm89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đảm bảo đúng tinh thần hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019!

2. Nhiệt liệt chào mừng 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2019)!

3. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019!

4. Nhiệt liệt chào mừng 44 năm Ngày giải phóng tỉnh Bình Phước (23/3/1975-23/3/2019) và 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019)!

5. Nhiệt liệt chào mừng 65 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2019)!

6. Nhiệt liệt chào mừng 74 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2019)!

7. Nhiệt liệt chào mừng 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890-19/5/2019)!

8. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

9. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh!

10. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh!

11. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

12. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

13. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

 

Nơi nhận:                                                      T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Ban Tuyên giáo TU (b/c),                                               BÍ THƯ

-Đoàn Khối, Hội Cựu chiến binh Khối (t/h),

- Các chi, đảng bộ (t/h),                                         Nguyễn Thanh Bình

- BTG, VP (Lưu).

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

171/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 20/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước đến năm 2030, định hướng đến năm 2045

Lượt xem:103 | lượt tải:25

755/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Đề án xây dựng, truyền thông quảng bá hình ảnh tỉnh Bình Phước năm 2024, 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Lượt xem:118 | lượt tải:22

1716-CV/TU

Công văn về việc chỉ đạo thực hiện việc sử dụng cờ Đảng, cờ Tổ quốc, biểu tượng Búa – Liềm, sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam và thực hiện hát Quốc ca trong nghi lễ chào cờ

Lượt xem:143 | lượt tải:36

236/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027

Lượt xem:384 | lượt tải:53

26/HNV

Công văn 26/HNV của Hội Nhà văn

Lượt xem:1057 | lượt tải:349
mailc
bdaontm
vgpenguinssv 1D7A6F5BECGHZ