BÌNH PHƯỚC: TRAO GIẢI CUỘC THI CHÍNH LUẬN VỀ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG NĂM 2023

Thứ hai - 13/11/2023 08:30
Ngày 9/11, Ban chỉ đạo 35 tỉnh Bình Phước tổ chức lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3 năm 2023.
img01
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng và Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Tiến Điền tặng hoa và quà cho nhóm tác giả xuất sắc đoạt giải A cấp Trung ương.

Tham dự lễ trao giải có đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 35 tỉnh dự; đồng chí Vũ Tiến Điền, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 35 tỉnh, Trưởng ban tổ chức cuộc thi; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các ban, sở, ngành; các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; thường trực Ban chỉ đạo 35 các huyện, thị xã, thành phố; các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ trao giải, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thị Hằng, Trưởng ban Chỉ đạo 35 tỉnh khẳng định: Thông qua cuộc thi đã giúp cho cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trong tỉnh nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng lực lượng; hình thành hệ thống tư liệu phục vụ công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Qua đánh giá của Ban tổ chức cuộc thi cấp Trung ương năm 2023, tỉnh Bình Phước là 1 trong số 10 tỉnh, thành phố được tuyên dương, khen thưởng, là năm thứ hai liên tiếp tập thể tỉnh đạt được thành tích này. Ngoài ra, tỉnh Bình Phước còn đoạt 1 giải A, 1 giải B, 2 giải khuyến khích. Điều này minh chứng sống động về sức lan tỏa sâu rộng cũng như thành công của cuộc thi năm nay trên địa bàn tỉnh.
Các tập thể có nhiều tác phẩm xuất sắc tham gia Cuộc thi.

Các tập thể xuất sắc tham gia Cuộc thi.

Theo đồng chí Huỳnh Thị Hằng, từ thực tế cuộc thi có thể thấy rằng, nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là những vấn đề lý luận, mà còn là việc làm rất thực tế. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và bảo vệ nhân dân; bảo vệ cái đúng, cái tiến bộ, phê phán cái sai, cái tiêu cực, đã và đang trở thành hoạt động thường xuyên, quen thuộc, gắn với công việc của các cơ quan, đơn vị và cuộc sống hằng ngày của mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân.

Cuộc thi đã góp phần quan trọng, củng cố thêm niềm tin, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận xã hội để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Bình Phước vượt qua khó khăn, thách thức và tiếp tục đạt được những thành quả quan trọng trên các lĩnh vực trong năm 2023 và những năm tiếp theo.
Các tác giả đạt giải Nhất của Cuộc thi.

Các tác giả đạt giải Nhất của Cuộc thi.

Đồng chí Huỳnh Thị Hằng cũng đề nghị, trong thời gian tới, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói chung và việc tổ chức Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói riêng ở tỉnh Bình Phước cần tiếp tục chú trọng việc kiên định, bảo vệ, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; nhận diện và kiên quyết đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ. Đồng thời, tiếp tục khuyến khích việc tổng kết, lan tỏa mô hình hay, kinh nghiệm tốt ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.
Các tác giả đạt giải Nhì của Cuộc thi.

Các tác giả đạt giải Nhì của Cuộc thi.

Cần phải chú trọng hơn nữa sự gắn kết giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” phải được triển khai thường xuyên, “chống” là nhiệm vụ cấp bách và lâu dài; gắn kết việc nhận diện, phê phán, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, chống tin giả, tin xấu độc với việc lan tỏa thông tin tích cực và chú trọng tự soi, tự sửa, tự phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Khuyến khích, bảo vệ những người năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung. Tiếp tục huy động sự tham gia tích cực của không chỉ những người làm công tác tư tưởng, lý luận và làm báo chuyên nghiệp mà cần tập hợp rộng rãi sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nâng cao chất lượng công tác quản lý, giải quyết xử lý các công việc đảm bảo đúng quy trình, quy định, tránh sai sót, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, nhất là tham nhũng, lãng phí, tiêu cực,… Không để khoảng trống, kẽ hở để các thế lực dựa vào đó, mượn cớ xuyên tạc. Đồng thời tăng cường công tác quảng bá hình ảnh về Bình Phước và xây dựng phát triển văn hóa, con người Bình Phước phát triển toàn diện.
Các tác giả đạt giải Ba của cuộc thi.

Các tác giả đạt giải Ba của cuộc thi.

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Bình Phước, lần thứ 3 năm 2023 do Ban chỉ đạo 35 tỉnh Bình Phước chủ trì tổ chức nhằm góp phần tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới" trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Qua 2 lần tổ chức bài bản, với quy mô rộng rãi trong toàn tỉnh, cuộc thi ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng, giành được sự quan tâm, tham gia nhiệt tình của các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Cuộc thi lần thứ 3 này đã nhận được hơn 3.000 tác phẩm dự thi ở các loại hình báo điện tử, báo in, phát thanh, truyền hình, video clip, với hàng trăm tác phẩm có chất lượng tốt, có giá trị phục vụ hiệu quả cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

* Cũng tại buổi lễ, thay mặt Ban Tổ chức, đồng chí Vũ Tiến Điền phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn tỉnh Bình Phước lần thứ 4 năm 2024.

Để Cuộc thi đạt hiệu quả, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Vũ Tiến Điền cho rằng, cần phát huy những thành công đã đạt được, nhân rộng những kinh nghiệm tốt, cách làm hay; cần không ngừng đổi mới tư duy sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm, các cấp ủy, tổ chức đảng, Ban Chỉ đạo 35, Tổ công tác 3 các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tiếp tục quán triệt ý nghĩa, mục đích, yêu cầu của cuộc thi; tuyên truyền, hưởng ứng và tích cực tham gia cuộc thi mạnh mẽ với những cách thức tổ chức sáng tạo, thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt quan tâm xây dựng mạng lưới đội ngũ cán bộ nòng cốt thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với tiếp tục quy tụ, huy động, bồi dưỡng các nhân tố tích cực qua cuộc thi, nhất là đối với các nhân tố trẻ triển vọng.
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Tiến Điền, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 35 tỉnh phát động cuộc thi lần thứ 4 năm 2024.

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vũ Tiến Điền, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 35 tỉnh phát động cuộc thi lần thứ 4 năm 2024.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền nhằm củng cố, nâng cao nhận thức, niềm tin chính trị cho đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần phải kết hợp chặt chẽ giữa “xây và chống” trong đó “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng cấp bách và phải lấy tích cực để đẩy lùi tiêu cực; nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình và mạng xã hội về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, góp phần bảo vệ, tuyên truyền, lan tỏa đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào các nội dung của Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI và các chương trình, kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 17, ngày 30-9-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

* Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao giải cho 7 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức cuộc thi; trao giải thưởng cho 48 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt chất lượng cao, gồm: 2 giải nhất, 5 giải nhì, 6 giải ba, 18 giải khuyến khích, 16 giải triển vọng, 1 giải dành cho người lớn tuổi, 1 giải dành cho người nhỏ tuổi.

Bảo Châu
Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung ương

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

171/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 20/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước đến năm 2030, định hướng đến năm 2045

Lượt xem:15 | lượt tải:4

755/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Đề án xây dựng, truyền thông quảng bá hình ảnh tỉnh Bình Phước năm 2024, 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Lượt xem:24 | lượt tải:8

1716-CV/TU

Công văn về việc chỉ đạo thực hiện việc sử dụng cờ Đảng, cờ Tổ quốc, biểu tượng Búa – Liềm, sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam và thực hiện hát Quốc ca trong nghi lễ chào cờ

Lượt xem:59 | lượt tải:13

236/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027

Lượt xem:291 | lượt tải:41

26/HNV

Công văn 26/HNV của Hội Nhà văn

Lượt xem:985 | lượt tải:340
mailc
bdaontm
vgpenguinssv 1D7A6F5BECGHZ