CUỘC THI CHÍNH LUẬN VỀ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG LẦN THỨ 3

Thứ ba - 04/04/2023 16:06
Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Bình Phước vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3/2023 trên địa bàn tỉnh.

Cuộc thi nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Theo đó, tác giả/nhóm tác giả là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang sinh sống, học tập, lao động, sản xuất trên địa bàn tỉnh Bình Phước, có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí của cuộc thi đều có quyền dự thi. Khuyến khích sự tham gia của cán bộ (cả đương chức và hưu trí), đảng viên, công chức, viên chức, trí thức, người lao động, đoàn viên, hội viên các đoàn thể tỉnh; học sinh, sinh viên các trường học; học viên, giảng viên Trường Chính trị tỉnh, trung tâm chính trị các huyện, thị xã, thành phố; thành viên, đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên của ban chỉ đạo 35 các cấp; sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí, truyền thông của Trung ương và địa phương.

Tác phẩm dự thi bảo đảm tính khoa học, tính Đảng, tính chiến đấu, tính định hướng, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, có phát hiện mới. Khuyến khích các tác phẩm bảo vệ những nguyên lý cơ bản, giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam; đề xuất bổ sung, phát triển lý luận, hoàn thiện chủ trương, chính sách, pháp luật; những sản phẩm “bút chiến” phản bác trực diện, vạch trần tính chất phản cách mạng, phản khoa học trong luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Các tác phẩm dạng viết, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 4 tác phẩm tham gia dự thi, gồm: 2 bài viết chính luận loại hình tạp chí (tạp chí in hoặc tạp chí điện tử) và 2 bài viết chính luận loại hình báo (báo in hoặc báo điện tử).

Các tác phẩm dạng báo nói/báo hình/video clip, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 4 tác phẩm dự thi, gồm: 1 tác phẩm loại hình báo nói (phát thanh), 1 tác phẩm loại hình báo hình (truyền hình) và 2 tác phẩm loại hình video clip.

Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ khi phát động cuộc thi cho đến hết ngày 10-7-2023 (tính theo dấu bưu điện). Thời gian chấm thi cấp tỉnh từ ngày 11-7 đến 25-7-2023. Sau đó sẽ lựa chọn các bài dự thi xuất sắc gửi tham gia cuộc thi cấp Trung ương trước ngày 31-7-2023.
Nguồn: https://binhphuoc.gov.vn/vi/sngoaivu/tin-tuc-su-kien/cuoc-thi-chinh-luan-ve-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-lan-thu-3-762.html


Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

26/HNV

Công văn 26/HNV của Hội Nhà văn

Lượt xem:630 | lượt tải:280

30-CT/TU

Chỉ thị 30-CT/TU của Tỉnh ủy

Lượt xem:851 | lượt tải:291

2889/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước khóa III, nhiệm kỳ 2017-2022

Lượt xem:901 | lượt tải:511

108/QĐ-H.VHNT

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đoàn dự trại sáng tác tại Nhà sáng tác Đại Lải năm 2017 của Hội VHNT Bình Phước

Lượt xem:835 | lượt tải:0

223/TB-UBND

Thông báo của UBND tỉnh

Lượt xem:839 | lượt tải:264
mailc
bdaontm
vgpenguinssv 1D7A6F5BECGHZ