HỘI NGHỊ TẬP HUẤN “NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN ĐẶT RA ĐỐI VỚI VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT TRƯỚC YÊU CẦU MỚI” KHU VỰC PHÍA NAM NĂM 2022

Thứ sáu - 12/08/2022 09:34
Từ ngày 8 đến 12-8-2022, tại hội trường khách sạn Đông Xuyên, phường Long Mỹ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học - nghệ thuật Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn “Những vấn đề cơ bản đặt ra đối với Văn học nghệ thuật trước yêu cầu mới”.
Tham dự hội nghị có hơn 200 học viên của 34 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ (từ Quảng Trị trở vào) tham gia Hội nghị tập huấn. Đoàn Bình Phước do đồng chí Trần Văn Quân - Trưởng phòng Lý luận - Văn hóa - Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn.

img01
 Tiết mục văn nghệ chào mừng Hội nghị
Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS. Nguyễn Thế Kỷ, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học - nghệ thuật Trung ương nhấn mạnh, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm tới công tác văn hóa, văn học nghệ thuật; đã có nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng lãnh đạo lĩnh vực này; Quan điểm chỉ đạo của Đảng đối với sự nghiệp phát triển  văn hóa Việt Nam trước yêu cầu mới văn hóa, văn nghệ là một bộ phận khắng khít của sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo. Mọi hoạt động văn hóa nhằm xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng lực sáng tạo, có ý thức cộng đồng, lòng nhân ái, khoan dung, tôn trọng nghĩa tình, lối sống có văn hóa, quan hệ hài hòa trong gia đình, cộng đồng và xã hội.
Nội dung tập huấn gồm 7 chuyên đề: Một số vấn đề về xây dựng hệ giá trị văn học nghệ thuật Việt Nam hiện nay; Tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hoa văn học nghệ thuật nhân loại phù hợp với thực tiễn Việt Nam; từng bước đưa văn học, nghệ thuật Việt Nam hội nhập thế giới; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các hội văn học nghệ thuật, hỗ trợ thực thi quyền tác giả trong sáng tạo Văn học nghệ thuật; Tình hình văn xuôi hiện nay; Từ Hội nghị văn hoá toàn quốc tháng 11-2021 - Những vấn đề đặt ra sau Hội nghị; Tình hình Âm nhạc Việt Nam hiện nay; Nâng cao giá trị tư tưởng nghệ thuật, bảo đảm tự do trong sáng tạo Văn học nghệ thuật.
Tại Hội nghị tập huấn, các giảng viên sẽ truyền đạt những yêu cầu cần thiết, sát với thực tiễn đời sống văn học, nghệ thuật. Góp phần nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, quản lý, góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật. Bên cạnh đó giúp đội ngũ cán bộ trong lĩnh vực văn hóa -văn nghệ nắm bắt sát, đúng tình hình thực tiễn để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đây cũng là dịp để các nhà nghiên cứu lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, những người làm công tác tuyên giáo, quản lý văn hóa, báo chí và đội ngũ văn nghệ sĩ các tỉnh, thành phía Nam được chia sẻ, trao đổi, học tập những kinh nghiệm quý để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình, nhằm tiếp tục phát huy giá trị văn hóa, để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực tinh thần cho sự phát triển góp phần trong công cuộc xây dựng đất nước trên lĩnh vực văn học nghệ thuật.
Thông qua lớp tập huấn giúp các học viên nâng cao nhận thức các quan điểm của Đảng về văn học nghệ thuật nói chung, lý luận, phê bình văn học nghệ thuật nói riêng trước yêu cầu mới; trên cơ sở đó, vận dụng, phát huy hiệu quả vào công tác thông tin, tuyên truyền, đẩy mạnh sáng tác, quảng bá văn học nghệ thuật có chất lượng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công chúng, góp phần xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là nền tảng tinh thần vững chắc, sức mạnh nội sinh quan trọng của sự phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
Tác giả bài viết: M.An
Nguồn: tuyengiaobinhphuoc.org.vn

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

171/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 20/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước đến năm 2030, định hướng đến năm 2045

Lượt xem:66 | lượt tải:18

755/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Đề án xây dựng, truyền thông quảng bá hình ảnh tỉnh Bình Phước năm 2024, 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Lượt xem:86 | lượt tải:17

1716-CV/TU

Công văn về việc chỉ đạo thực hiện việc sử dụng cờ Đảng, cờ Tổ quốc, biểu tượng Búa – Liềm, sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam và thực hiện hát Quốc ca trong nghi lễ chào cờ

Lượt xem:107 | lượt tải:30

236/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027

Lượt xem:346 | lượt tải:52

26/HNV

Công văn 26/HNV của Hội Nhà văn

Lượt xem:1026 | lượt tải:347
mailc
bdaontm
vgpenguinssv 1D7A6F5BECGHZ