QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đoàn dự trại sáng tác tại Nhà sáng tác Đại Lải năm 2017 của Hội VHNT Bình Phước

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Đoàn dự trại sáng tác tại Nhà sáng tác Đại Lải năm 2017 của Hội VHNT Bình Phước

Số kí hiệu108/QĐ-H.VHNT
Ngày ban hành20/10/2017
Thể loạiQuyết định
Lĩnh vựcVăn hóa
Cơ quan ban hànhKhác
Người kýKhác

Nội dung

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Đoàn dự trại sáng tác

tại Nhà sáng tác Đại Lải năm 2017 của Hội VHNT Bình Phước

 
  
 

 

 

HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Quyết định số 125/QĐ-UBND tỉnh ngày 17/01/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức Hội Văn học Nghệ thuật;

Căn cứ Quyết định số 204/QĐ-TTHTSTVHNT ngày 03/10/2017 của Trung tâm hỗ trợ sáng tác Văn học nghệ thuật về việc mở trại sáng tác tại Nhà sáng tác Đại Lải;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Đoàn dự trại sáng tác tại Nhà sáng tác Đại Lải năm 2017 của Hội VHNT Bình Phước, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Trưởng đoàn: Ông Nguyễn Duy Hồng - UVĐĐ - UVBCH - Chi hội Trưởng Chi hội Mỹ thuật;

* Các thành viên

2. Ông Phạm Văn Ngọc - Hội viên Chi hội Mỹ thuật;

3. Bà Phạm Thị Kim Anh - Hội viên Chi hội Mỹ thuật;

4. Ông Lê Ban Mai - Hội viên Chi hội Âm nhạc;

5. Ông Nguyễn Quang Thuyết - Hội viên Chi hội Âm nhạc;

6. Ông Mai Quảng - Hội viên Chi hội Âm nhạc;

7. Ông Nguyễn Văn Phúc - Chi hội Trưởng Chi hội Nhiếp ảnh;

8. Ông Nguyễn Thanh Dụ - Chi hội Phó Chi hội Nhiếp ảnh;

9. Ông Trần Văn Triều - Hội viên Chi hội Nhiếp ảnh;

10. Ông Vương Thanh Bình - Hội viên Chi hội Nhiếp ảnh;

11. Ông Nguyễn Hữu Diên - Hội viên Chi hội Văn học;

12. Bà Nguyễn Thị Thùy Dung - Hội viên Chi hội Văn học;

13. Ông Nguyễn Quang Vinh - Hội viên Chi hội Văn học;

14. Ông Nguyễn Đức Vinh - Hội viên Chi hội Văn học;

15. Ông Nguyễn Duy Thơm - Hội viên Chi hội Văn học.

Điều 2: Trưởng đoàn có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, nội quy và tổ chức cho các thành viên dự trại sáng tác, báo cáo kết quả sau khi kết thúc thời gian dự trại. Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Đoàn trong thời gian dự trại sáng tác.

Điều 3: Chánh Văn phòng Hội Văn học Nghệ thuật; các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đoàn tự giải thể sau khi kết thúc đợt trại sáng tác.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:                                                                                            

- Như Điều 3;                                                             CHỦ TỊCH             - Lưu VT.                                                                                    Đã ký

Các văn bản cùng thể loại "Quyết định"