HƯỚNG DẪN TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH ĐỒNG CHÍ LÊ QUANG ĐẠO

Thứ tư - 21/07/2021 10:12
(TG) - Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (8/8/1921 - 8/8/2021). Tạp chí Tuyên giáo trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.
img01
Đồng chí Lê Quang Đạo (giữa) tại Mặt trận Quảng Trị (năm 1972). Ảnh: TL

Căn cứ Kết luận số 88-KL/TW, ngày 18/2/2014 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm 100 năm, trên 100 năm ngày sinh; xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm; xây dựng, công bố phim tài liệu về thân thế sự nghiệp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu; ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Thông báo Kết luận số 237-TB/TW ngày 11/11/2020 về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021; Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn chi tiết công tác tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo - Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (08/8/1921 - 08/8/2021), như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Lê Quang Đạo đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc, hòa bình, thống nhất Tổ quốc; qua đó củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ ra sức học tập, lao động và cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

- Công tác tuyên truyền kỷ niệm cần tiến hành trang trọng, thiết thực, hiệu quả gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, tạo không khí thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; đồng thời bảo đảm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Cuộc đời, sự nghiệp, quá trình hoạt động cách mạng và cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam của đồng chí Lê Quang Đạo - người chiến sĩ cộng sản mẫu mực, một nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta; tập trung nêu bật những đóng góp quan trọng đối với công tác chính trị, tư tưởng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, công tác khoa giáo của Đảng; công tác lập hiến, lập pháp của Quốc hội và tổ chức, hoạt động của Quốc hội cũng như trong xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và tinh thần đoàn kết quốc tế.

2. Những phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp của đồng chí Lê Quang Đạo – một nhà yêu nước chân chính, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, việc học tập tấm gương đồng chí Lê Quang Đạo của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là trên quê hương Bắc Ninh.

3. Các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở các cấp, ngành, đoàn thể từ Trung ương tới địa phương; chú trọng tới các hoạt động lớn, trọng tâm, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM

1. Tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa: Tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ và các ban, bộ, ngành liên quan thực hiện.  

2. Tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia:

- Danh nghĩa tổ chức: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

- Chủ trì thực hiện: Tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội và các ban, bộ, ngành liên quan.

- Đọc diễn văn kỷ niệm: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước.  

3. Tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương và tỉnh Bắc Ninh thực hiện.

4. Xây dựng phim tài liệu về đồng chí Lê Quang Đạo: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương thực hiện.

5. Tổ chức sưu tầm, trưng bày, triển lãm mỹ thuật về đồng chí Lê Quang Đạo: Tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố liên quan thực hiện.

6. Xuất bản sách về đồng chí Lê Quang Đạo: Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật thực hiện.

7. Xây dựng khu lưu niệm, nhà lưu niệm đồng chí Lê Quang Đạo: Tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, cơ quan liên quan thực hiện.

8Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, cuộc thi tìm hiểu, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng: Các ban, bộ, ngành đoàn thể Trung ương, địa phương, các cơ quan thông tin tuyên truyền triển khai với nhiều hình thức phong phú.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN           

1. Các ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan và đơn vị được giao chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm

  1.1. Tỉnh Bắc Ninh

- Chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, liên quan tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại khu lưu niệm, nhà lưu niệm đồng chí Lê Quang Đạo.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch và tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia tại tỉnh Bắc Ninh; trong đó cần chú trọng chuẩn bị kỹ lưỡng kịch bản điều hành Chương trình Lễ kỷ niệm, nội dung Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng; phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lựa chọn và chuẩn bị bài phát biểu của đại diện thế hệ trẻ tại Lễ kỷ niệm, lưu ý có đại biểu dự bị.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng Đề án khu lưu niệm, nhà lưu niệm đồng chí Lê Quang Đạo trình Ban Bí thư cho ý kiến.

- Phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Văn phòng Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt Hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo.

- Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm khác trên địa bàn (nếu có).

 1.2Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương và tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia; lưu ý chuẩn bị tốt các bài phát biểu khai mạc, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Hội thảo.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội, tỉnh Bắc Ninh dự thảo Diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ kỷ niệm.

1.3. Ban Tuyên giáo Trung ương

- Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm; chủ trì, phối hợp với tỉnh Bắc Ninh biên soạn, phát hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm.

- Phối hợp với các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm; thẩm định các bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia và Hội thảo khoa học cấp quốc gia.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương xây dựng phim tài liệu về đồng chí Lê Quang Đạo.

- Chỉ đạo Nhà Xuất bản chính trị quốc gia Sự thật xuất bản sách về đồng chí Lê Quang Đạo.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ở các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và thường xuyên báo cáo kịp thời Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo quy định.

1.4Văn phòng Quốc hội

- Phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chuẩn bị dự thảo Diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ kỷ niệm; lựa chọn và chuẩn bị bài phát biểu của cựu đại biểu Quốc hội – người đã từng gắn bó, làm việc với đồng chí Lê Quang Đạo.

- Phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia.

- Chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm khác (nếu có).

1.5. Văn phòng Trung ương Đảng

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tham mưu, đề xuất đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự và đọc Diễn văn tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia.

- Phối hợp thẩm định Diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia, Hội thảo khoa học cấp quốc gia.

1.6. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng chủ động phối hợp với tỉnh Bắc Ninh xây dựng kịch bản điều hành Chương trình, nội dung Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng tại Lễ kỷ niệm.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương xây dựng phim tài liệu kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo.

- Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan trên panô, áp phích, bảng điện tử, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao,...

1.7. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:Chủ trì, phối hợp với tỉnh Bắc Ninh lựa chọn và chuẩn bị bài phát biểu của đại diện thế hệ trẻ tại Lễ kỷ niệm.

1.8. Nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự thật: Xuất bản sách về đồng chí Lê Quang Đạo, phát hành vào đúng dịp kỷ niệm.

1.9. Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ươngThực hiện sản xuất phim tài liệu kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo để phát sóng trong dịp kỷ niệm.

1.10. Đài Truyền hình Việt Nam: Chuẩn bị điều kiện thực hiện truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm cấp quốc gia; phát sóng phim tài liệu về đồng chí Lê Quang Đạo vào dịp kỷ niệm, trong khung giờ phù hợp; tổ chức tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam.

1.11Đài Tiếng nói Việt Nam: Chuẩn bị điều kiện tổ chức tốt việc phát thanh trực tiếp Lễ kỷ niệm và đưa tin về các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm của các ban, bộ, ngành, địa phương.

2. Các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương

2.1. Các cơ quan, đơn vị Trung ương và địa phương, nhất là những nơi có gắn bó với cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Lê Quang Đạo, căn cứ tình hình cụ thể để tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm phù hợp, như: tổ chức lễ dâng hương, tọa đàm, hội thảo khoa học, triển lãm ảnh, sách, thi tìm hiểu, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng, biên soạn và phát hành tài liệu tuyên truyền.

2.2. Bộ Thông tin và Truyền thôngChỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác quản lý thông tin, tuyên truyền; phát hiện và xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức đưa thông tin sai trái, xuyên tạc về cuộc đời, sự nghiệp và công lao, đóng góp của đồng chí Lê Quang Đạo, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

2.3. Bộ Ngoại giaoChỉ đạo hướng dẫn cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm phù hợp thiết thực, hiệu quả; biên soạn và cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí nước ngoài tuyên truyền về sự kiện (khi có đề nghị) theo Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương.

 3. Các cơ quan báo chíBám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng kế hoạch triển khai tuyến tin, bài, phóng sự, bố trí thời lượng, chương trình với nội dung phù hợp, thực tiễn sinh động trong dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo.

Đài Phát thành và Truyền hình các tỉnh, thành phố tổ chức tiếp sóng, phát sóng Chương trình truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm và phim tài liệu.

 4. Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội

- Tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo bảo đảm thiết thực, phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19.

- Tuyên truyền sự kiện trong nội dung Bản tin sinh hoạt chi bộ hoặc Thông tin công tác tuyên giáo của ngành, đoàn thể, địa phương.

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG
(Theo nguồn tuyengiao.vn)

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

171/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 20/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bình Phước đến năm 2030, định hướng đến năm 2045

Lượt xem:66 | lượt tải:18

755/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Đề án xây dựng, truyền thông quảng bá hình ảnh tỉnh Bình Phước năm 2024, 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Lượt xem:86 | lượt tải:17

1716-CV/TU

Công văn về việc chỉ đạo thực hiện việc sử dụng cờ Đảng, cờ Tổ quốc, biểu tượng Búa – Liềm, sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam và thực hiện hát Quốc ca trong nghi lễ chào cờ

Lượt xem:107 | lượt tải:30

236/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bình Phước khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027

Lượt xem:346 | lượt tải:52

26/HNV

Công văn 26/HNV của Hội Nhà văn

Lượt xem:1026 | lượt tải:347
mailc
bdaontm
vgpenguinssv 1D7A6F5BECGHZ